Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

 • Home
 • Erasmus+
 • Aktualności

Sprawdzanie metod w praktyce

Dnia 24 listopada 2017r. w klasie 7a odbyła się lekcja w wykorzystaniem materiałów szkoleniowych przygotowanych przez pana prof. Michała Turkowicza. Została wykorzystana gra Hear&Say. Zajęcia polegały na podziale klasy na 5 osobowe drużyny, które otrzymały karty tematyczne. Każda z grup miała za zadanie w jak najszybszym czasie przeczytać i wypowiedzieć, na zmianę, nazwy oraz symbole pierwiastków.

Celem lekcji było zapamiętanie nazw oraz symboli pierwiastków, ale także ćwiczona była umiejętność czytania oraz doskonalenie poprawnej wymowy słownictwa specjalistycznego w języku angielskim.

  

   

Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem, które wymagało od nich dużego skupienia, koncentracji oraz szybkiego kojarzenia nazw. Drużyna, która najszybciej ukończyła zadanie została nagrodzona.

Materiały przygotowane przez prof. Turkowicza zostały zainspirowane szkoleniem, które odbywało się w lipcu 2017 roku w Cambridge.

Testujemy metody

Kolejna lekcja w ramach testowania materiałów zainspirowanych szkoleniami w Wielkiej Brytanii odbyła się dnia 19 października 2017 w klasach 7abc. Materiały zostały opracowywane przez panią prof. Katarzynę Nikiciuk z wykorzystaniem ICT i materiałów audio wizualnych. Celem lekcji było zarówno ćwiczenie jak i utrwalenie konstrukcji gramatycznych służących do wyrażania przyzwyczajeń ( used to, be used to oraz get used to). Zadaniem uczniów, pracujących indywidualnie bądź w grupach, było porównanie stylu życia oraz nawyków żywieniowych kilku pokoleń w oparciu o reklamę coca coli „Living a Healthy Lifestyle”. Zadania nie sprawiły uczniom problemów i bardzo dobrze sobie z nimi poradzili.

Dzielenie się wiedzą

Na spotkaniach przedmiotowych oraz międzyprzedmiotowych, nauczyciele biologii, chemii oraz języka angielskiego, którzy uczestniczyli w letnich szkoleniach w Wielkiej Brytanii, dzielili się wiedzą z innymi nauczycielami. Przedstawiali poznane metody i formy pracy, oraz dobre praktyki i rady stosowane przez nauczycieli nauczających swoich przedmiotów w języku obcym.

Zakres prezentowanych form i metod pracy dotyczących CLIL obejmował między innymi:

 • kreatywne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych i wykorzystywanie materiałów online,
 • umiejętność pracy z narzędziami/aplikacjami pozwalającymi usprawnić pracę na lekcjach,
 • pomysły zachęcające uczniów do pracy w parach i grupach,
 • wykorzystywanie materiałów online,
 • podstawy CLIL (Content and Language Integrated Learning) oraz szersze rozumienie podstawowych funkcji podejścia CLIL (Content and Language Integrated Learning),
 • korzystanie z serwisów społecznościowych (np. YouTube),
 • wykorzystanie zasobów Internetu (Socrative, bubbl.us, puzzlemaker),
 • tworzenie "gier" ułatwiających powtarzanie wiadomości, tworzenie tzw. warmerów na początek lekcji.

Natomiast nauczyciele języków obcych mogli poznać kreatywne metody nauczania w ujęciu leksykalnym ( gramatyki, słownictwa, mówienia, pisania, słuchania):

 • zwiększenie pracy ze słownictwem na lekcjach : dryle, kolokacje, znaczenie słów, praktyczne użycie słownictwa, nauczanie słownictwa w kontekście, naturalne użycie języka,
 • nauczanie gramatyki w ujęciu leksykalnym pracując od wyrażeń do struktury gramatycznej,
 • nauczanie mówienia poprzez wprowadzanie dialogów oraz opowiadań,
 • nauczanie słuchania poprzez: słuchanie ogłoszeń publicznych, mediów, jako członek publiczności na żywo, zasłyszanych rozmów, nacisk na ćwiczenia przed słuchaniem - wprowadzenie słownictwa, przewidywanie treści rozmowy,
 • nauczanie pisania poprzez: pisanie i tworzenie dialogów, pisanie dzienników, układanie zdań z nowopoznanym słowem.

      Wszyscy uczestniczący niezależnie od nauczanego przedmiotu mogli poznać nowinki  metodyczne związane z formami i metodami pracy, dowiedzieć się jak można wykorzystać technologię i wybrane aplikacje na lekcji.

  

    

Podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych kadry pedagogicznej realizującej zajęcia w oddziałach dwujęzycznych

   Szkolenia metodyczno-językowe, organizowane przez różne instytucje edukacyjne m.in. British Studies, Lexical Lab, Bell oraz International Study Programmes  odbyły się w czerwcu bądź w lipcu w Londynie, Oxfordzie, Cambridge i Portsmouth, miejscach ściśle związanych z  historią i kulturą. Wszystkie wyżej wspomniane placówki specjalizują się w kursach i szkoleniach adresowanych do nauczycieli, zapewniają wysoki poziom szkoleń oraz doświadczoną wysoko wykwalifikowaną kadrę m in. autorów bestsellerowych podręczników do nauki języka angielskiego i wykładowców uniwersyteckich.

   Głównymi celami niniejszych kursów było doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie metodyki, rozwój kompetencji językowych, poznanie nie tylko nowych ale i skutecznych metod i form pracy z uczniami, sposobów motywowania uczniów oraz nauczania swojego przedmiotu w języku angielskim. Wartość dodaną stanowi dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i dobrymi praktykami pomiędzy uczestnikami kursów w tych międzynarodowych grupach. Ponadto, uczestnicy kursów mieli okazję aby lepiej poznać życie codzienne, zwyczaje i tradycje Brytyjczyków.

Czytaj dalej

Spotkanie przed wyjazem

W dniu 19 czerwca 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie przed letnimi mobilnościami w ramach Erasmus plus. Beneficjenci dowiedzieli się o różnicach kulturowych, zwyczajach panujących w Wielkiej Brytanii oraz zasadach bezpieczeństwa nie tylko w czasie pobytu w kraju docelowym, ale również trakcie podróży. Uczestnicy zapoznali się z indywidualnymi planami podróży, zasadami raportowania oraz korzyściami płynącymi z potwierdzania swoich kwalifikacji w wykorzystaniem certyfikatów Europass. Dodatkowo przygotowano materiały promujące nasze miasto i region, które zostaną dostarczone do miejsc szkoleń.

Ankiety uczniów

Nauczyciele uczestniczący w zeszłorocznych letnich kursach po wymianie doświadczeń i zdobytej wiedzy przystąpili do opracowywania materiałów na zajęcia lekcyjne, opartych na autentycznych materiałach oraz/lub z wykorzystaniem multimediów. Przetestowane na lekcjach materiały zostały ocenione przez uczniów w anonimowych ankietach.

Celem ankiety było zbadanie reakcji i opinii uczniów. Pytania dotyczyły wprowadzania na zajęciach lekcyjnych materiałów opartych na oryginalnych tekstach bądź filmach lub wykorzystania multimediów w celu zwiększenia efektywności i atrakcyjności lekcji.

Ankiety przeprowadzono po zajęciach języka angielskiego oraz przedmiotów nauczanych w języku angielskim (matematyka i historia), w różnych grupach wiekowych (gimnazjum publiczne oraz liceum ogólnokształcące). Wyniki analizy zostaną wykorzystane w celu wprowadzenia poprawek i udoskonalenia materiałów.

Wyniki ankiet pokazały, że większość uczniów pozytywnie odnosi się do wykorzystywania materiałów multimedialnych w procesie przyswajania wiedzy. Po pierwsze, multimedia wpływają na większe zainteresowanie i zaangażowanie w proces nauki co w efekcie końcowym przekłada się na lepsze zrozumienie i zapamiętywanie omawianego materiału, ponieważ oddziaływają na różne zmysły i wyobraźnię. Ponadto, materiały takie urozmaicają lekcje, autentyczne teksty bądź nagrania lub filmy wzbogacają wiedzę o świecie i kulturze (np. anglosaskiej), poszerzają horyzonty, informuje o realiach współczesnego świata, skłania do refleksji. Krótkie filmy lub nagrania przyczyniają się znacznie do poprawy wymowy i akcentu oraz dają możliwość poznania różnych akcentów oraz dialektów. Dodatkowo część uczniów uważa, że poprzez kontakt z tekstem w autentycznym języku, który nie był dostosowywany do poziomu znajomości języka, wzbogaca słownictwo, znajomość związków frazeologicznych oraz struktur gramatycznych. Znaczna część osób ankietowanych uważa, iż materiały oparte na autentycznych źródłach i/lub wykorzystujące multimedia mają pozytywny wpływ na efektywność i wydajność uczenia się.

Jednak nie wszyscy (pojedyncze osoby) uważają, że multimedia przyczyniają się do lepszych efektów i wyników, twierdząc, iż zależy to od zaangażowania i wkładu pracy ucznia, a multimedia są dekoncentrujące. Inni sądzą, że autentyczne teksty i materiały są znacznie trudniejsze do zrozumienia, a z książek/podręczników również można się wiele dowiedzieć.

Jak widać respondenci dostrzegają więcej korzyści niż strat związanych z wykorzystaniem materiałów opartych na multimediach i materiałach autentycznych.

 

 

Pierwsze spotkanie

 Kolejna grupa nauczycieli biorących udział w programie Erasmus plus  zapoznała się z dokładnymi założeniami Planu Rozwoju Placówki oraz projektu „ Podniesienie Kompetencji Językowych i Metodycznych Kadry Pedagogicznej”  na pierwszym spotkaniu, które odbyło się pod koniec kwietnia 2017r.  Przedstawiono ofertę kursową zgodną z priorytetami i potrzebami zarówno placówki jak i samych beneficjentów uczestniczących w mobilnościach.

Zapoznawszy się z programami poszczególnych kursów, terminami i lokalizacją ośrodków organizujących  szkolenia metodyczne i językowe osoby biorące udział wybrały najbardziej odpowiednie dla siebie kursy:

Pani prof. Emilia Makarska – koordynator IB, nauczyciel języka angielskiego w celu poszerzenia wiedzy z zakresu metodyki wybrała „ Advanced Language and Methodology” www.british-study.com/teacher-training/courses/advanced-language-and-methodology.php organizowany przez  British Study Centre  London Hampstead https://www.british-study.com/teacher-training/courses

Swoją wiedzę z British Study Centre  Oxford https://www.british-study.com/teacher-training/centres/oxford/  będzie wzbogacała pani prof. Agnieszka Gryczkowska, nauczycielka biologii, która zdecydowała się na kurs „Secondary CLIL” https://www.british-study.com/teacher-training/courses/secondary-clil.php gdzie będzie się  szkolić w zakresie nauczania przedmiotów dwujęzycznie, czyli jak uczyć biologii w języku angielskim.

W kursie „ Secondary CLIL” https://www.bellenglish.com/teacher-training/teacher-development/courses/content-and-language-integrated-learning-clil-secondary  oferującym podobną tematykę wezmą również udział pan prof. Michał Turkowicz, nauczyciel chemii,  oraz pani prof. Aneta Citkowska, nauczycielka geografii. Szkolenie odbędzie się w Bell Cambridge https://www.bellenglish.com/about-bell , ośrodku specjalizującym się zarówno w nauczaniu języka angielskiego jak i szkoleniach metodycznych.

Pani prof. Sylwia Łapińska- nauczycielka języka angielskiego, będzie podnosiła swoje kompetencje zawodowe z zakresu metodyki w ośrodku  Lexicallab http://teacherdevelopmentcourses.uk/about-teacherdevelopment-uk znajdującym się w Londynie na kursie „ Teaching lexically”.

Pani prof. Urszula Rybałtowska,  tak jak i pozostałe osoby uczące swoich przedmiotów w języku angielskim, weźmie udział w kursie „CLIL Secondary – maths and science” dla nauczycieli matematyki i przedmiotów ścisłych organizowanym przez International Study  Programmes http://www.international-study-programmes.org.uk w malowniczym Portsmouth.

Rekrutacja 2017

          Pod koniec marca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która wybierała uczestników  mobilności na rok bieżący. Komisji przewodniczył pan Dariusz Bossowski, Dyrektor ZSO Nr 2 w Białymstoku. W ramach projektu Podniesienie Kompetencji Językowych i Metodycznych Kadry Pedagogicznej w ramach Erasmus+ Edukacja Szkolna, Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej latem 2017r. udział w szkoleniach metodycznych bądź metodyczno-językowych w Wielkiej Brytanii wezmą następujący nauczyciele:

 1. Emilia Makarska (język angielski),
 2. Aneta Citkowska (geografia),
 3. Agnieszka Gryczkowska (biologia),
 4. Sylwia Łapińska (język angielski),
 5. Urszula Rybałtowka (fizyka),
 6. Michał Turkowicz (chemia).
 • 1
 • 2

Kontakt

85 65 11 416