Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

 • Home
 • Erasmus+
 • Aktualności

Dzielenie się wiedzą

Na spotkaniu międzyprzedmiotowym pani prof. Aneta Citkowska (nauczycielka geografii i historii) – uczestniczka programu „Erasmus +” dzieliła się swoją widzą na temat form i metod pracy dotyczących CLIL:

- kreatywne metody uczenia przedmiotów humanistycznych
- praca w grupach – jak sprawić, żeby była ona owocna
- wykorzystywanie materiałów online
- tworzenie gier i efektywne powtarzanie materiału

Największe zainteresowanie wzbudziła metoda Triangular puzzle.

Aneta1 Aneta2 Aneta 3

METODY W PRAKTYCE

Uczniowie klasy 7a testowali metodę Traingular puzzle na lekcji geografii prowadzonej przez Panią prof. Anetę Citkowską. Ich zadanie polegało na dopasowaniu do siebie odpowiednich elementów układanki (państwo europejskie – stolica) w taki sposób aby w efekcie końcowym powstał trójkąt. Dla niektórych grup było to nie lada wyzwanie, ale ostatecznie wszystkie zespołu poradziły sobie z tym zadaniem.  

IMG 20171124 1502461 IMG 20171128 1507091 IMG 20171124 1503071 IMG 20171128 1507321

Sprawdzanie metod w praktyce

Dnia 24 listopada 2017r. w klasie 7a odbyła się lekcja w wykorzystaniem materiałów szkoleniowych przygotowanych przez pana prof. Michała Turkowicza. Została wykorzystana gra Hear&Say. Zajęcia polegały na podziale klasy na 5 osobowe drużyny, które otrzymały karty tematyczne. Każda z grup miała za zadanie w jak najszybszym czasie przeczytać i wypowiedzieć, na zmianę, nazwy oraz symbole pierwiastków.

Celem lekcji było zapamiętanie nazw oraz symboli pierwiastków, ale także ćwiczona była umiejętność czytania oraz doskonalenie poprawnej wymowy słownictwa specjalistycznego w języku angielskim.

  

   

Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem, które wymagało od nich dużego skupienia, koncentracji oraz szybkiego kojarzenia nazw. Drużyna, która najszybciej ukończyła zadanie została nagrodzona.

Materiały przygotowane przez prof. Turkowicza zostały zainspirowane szkoleniem, które odbywało się w lipcu 2017 roku w Cambridge.

Testujemy metody

Kolejna lekcja w ramach testowania materiałów zainspirowanych szkoleniami w Wielkiej Brytanii odbyła się dnia 19 października 2017 w klasach 7abc. Materiały zostały opracowywane przez panią prof. Katarzynę Nikiciuk z wykorzystaniem ICT i materiałów audio wizualnych. Celem lekcji było zarówno ćwiczenie jak i utrwalenie konstrukcji gramatycznych służących do wyrażania przyzwyczajeń ( used to, be used to oraz get used to). Zadaniem uczniów, pracujących indywidualnie bądź w grupach, było porównanie stylu życia oraz nawyków żywieniowych kilku pokoleń w oparciu o reklamę coca coli „Living a Healthy Lifestyle”. Zadania nie sprawiły uczniom problemów i bardzo dobrze sobie z nimi poradzili.

Dzielenie się wiedzą

Na spotkaniach przedmiotowych oraz międzyprzedmiotowych, nauczyciele biologii, chemii oraz języka angielskiego, którzy uczestniczyli w letnich szkoleniach w Wielkiej Brytanii, dzielili się wiedzą z innymi nauczycielami. Przedstawiali poznane metody i formy pracy, oraz dobre praktyki i rady stosowane przez nauczycieli nauczających swoich przedmiotów w języku obcym.

Zakres prezentowanych form i metod pracy dotyczących CLIL obejmował między innymi:

 • kreatywne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych i wykorzystywanie materiałów online,
 • umiejętność pracy z narzędziami/aplikacjami pozwalającymi usprawnić pracę na lekcjach,
 • pomysły zachęcające uczniów do pracy w parach i grupach,
 • wykorzystywanie materiałów online,
 • podstawy CLIL (Content and Language Integrated Learning) oraz szersze rozumienie podstawowych funkcji podejścia CLIL (Content and Language Integrated Learning),
 • korzystanie z serwisów społecznościowych (np. YouTube),
 • wykorzystanie zasobów Internetu (Socrative, bubbl.us, puzzlemaker),
 • tworzenie "gier" ułatwiających powtarzanie wiadomości, tworzenie tzw. warmerów na początek lekcji.

Natomiast nauczyciele języków obcych mogli poznać kreatywne metody nauczania w ujęciu leksykalnym ( gramatyki, słownictwa, mówienia, pisania, słuchania):

 • zwiększenie pracy ze słownictwem na lekcjach : dryle, kolokacje, znaczenie słów, praktyczne użycie słownictwa, nauczanie słownictwa w kontekście, naturalne użycie języka,
 • nauczanie gramatyki w ujęciu leksykalnym pracując od wyrażeń do struktury gramatycznej,
 • nauczanie mówienia poprzez wprowadzanie dialogów oraz opowiadań,
 • nauczanie słuchania poprzez: słuchanie ogłoszeń publicznych, mediów, jako członek publiczności na żywo, zasłyszanych rozmów, nacisk na ćwiczenia przed słuchaniem - wprowadzenie słownictwa, przewidywanie treści rozmowy,
 • nauczanie pisania poprzez: pisanie i tworzenie dialogów, pisanie dzienników, układanie zdań z nowopoznanym słowem.

      Wszyscy uczestniczący niezależnie od nauczanego przedmiotu mogli poznać nowinki  metodyczne związane z formami i metodami pracy, dowiedzieć się jak można wykorzystać technologię i wybrane aplikacje na lekcji.

  

    

Podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych kadry pedagogicznej realizującej zajęcia w oddziałach dwujęzycznych

   Szkolenia metodyczno-językowe, organizowane przez różne instytucje edukacyjne m.in. British Studies, Lexical Lab, Bell oraz International Study Programmes  odbyły się w czerwcu bądź w lipcu w Londynie, Oxfordzie, Cambridge i Portsmouth, miejscach ściśle związanych z  historią i kulturą. Wszystkie wyżej wspomniane placówki specjalizują się w kursach i szkoleniach adresowanych do nauczycieli, zapewniają wysoki poziom szkoleń oraz doświadczoną wysoko wykwalifikowaną kadrę m in. autorów bestsellerowych podręczników do nauki języka angielskiego i wykładowców uniwersyteckich.

   Głównymi celami niniejszych kursów było doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie metodyki, rozwój kompetencji językowych, poznanie nie tylko nowych ale i skutecznych metod i form pracy z uczniami, sposobów motywowania uczniów oraz nauczania swojego przedmiotu w języku angielskim. Wartość dodaną stanowi dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i dobrymi praktykami pomiędzy uczestnikami kursów w tych międzynarodowych grupach. Ponadto, uczestnicy kursów mieli okazję aby lepiej poznać życie codzienne, zwyczaje i tradycje Brytyjczyków.

Czytaj dalej

Spotkanie przed wyjazem

W dniu 19 czerwca 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie przed letnimi mobilnościami w ramach Erasmus plus. Beneficjenci dowiedzieli się o różnicach kulturowych, zwyczajach panujących w Wielkiej Brytanii oraz zasadach bezpieczeństwa nie tylko w czasie pobytu w kraju docelowym, ale również trakcie podróży. Uczestnicy zapoznali się z indywidualnymi planami podróży, zasadami raportowania oraz korzyściami płynącymi z potwierdzania swoich kwalifikacji w wykorzystaniem certyfikatów Europass. Dodatkowo przygotowano materiały promujące nasze miasto i region, które zostaną dostarczone do miejsc szkoleń.

Ankiety uczniów

Nauczyciele uczestniczący w zeszłorocznych letnich kursach po wymianie doświadczeń i zdobytej wiedzy przystąpili do opracowywania materiałów na zajęcia lekcyjne, opartych na autentycznych materiałach oraz/lub z wykorzystaniem multimediów. Przetestowane na lekcjach materiały zostały ocenione przez uczniów w anonimowych ankietach.

Celem ankiety było zbadanie reakcji i opinii uczniów. Pytania dotyczyły wprowadzania na zajęciach lekcyjnych materiałów opartych na oryginalnych tekstach bądź filmach lub wykorzystania multimediów w celu zwiększenia efektywności i atrakcyjności lekcji.

Ankiety przeprowadzono po zajęciach języka angielskiego oraz przedmiotów nauczanych w języku angielskim (matematyka i historia), w różnych grupach wiekowych (gimnazjum publiczne oraz liceum ogólnokształcące). Wyniki analizy zostaną wykorzystane w celu wprowadzenia poprawek i udoskonalenia materiałów.

Wyniki ankiet pokazały, że większość uczniów pozytywnie odnosi się do wykorzystywania materiałów multimedialnych w procesie przyswajania wiedzy. Po pierwsze, multimedia wpływają na większe zainteresowanie i zaangażowanie w proces nauki co w efekcie końcowym przekłada się na lepsze zrozumienie i zapamiętywanie omawianego materiału, ponieważ oddziaływają na różne zmysły i wyobraźnię. Ponadto, materiały takie urozmaicają lekcje, autentyczne teksty bądź nagrania lub filmy wzbogacają wiedzę o świecie i kulturze (np. anglosaskiej), poszerzają horyzonty, informuje o realiach współczesnego świata, skłania do refleksji. Krótkie filmy lub nagrania przyczyniają się znacznie do poprawy wymowy i akcentu oraz dają możliwość poznania różnych akcentów oraz dialektów. Dodatkowo część uczniów uważa, że poprzez kontakt z tekstem w autentycznym języku, który nie był dostosowywany do poziomu znajomości języka, wzbogaca słownictwo, znajomość związków frazeologicznych oraz struktur gramatycznych. Znaczna część osób ankietowanych uważa, iż materiały oparte na autentycznych źródłach i/lub wykorzystujące multimedia mają pozytywny wpływ na efektywność i wydajność uczenia się.

Jednak nie wszyscy (pojedyncze osoby) uważają, że multimedia przyczyniają się do lepszych efektów i wyników, twierdząc, iż zależy to od zaangażowania i wkładu pracy ucznia, a multimedia są dekoncentrujące. Inni sądzą, że autentyczne teksty i materiały są znacznie trudniejsze do zrozumienia, a z książek/podręczników również można się wiele dowiedzieć.

Jak widać respondenci dostrzegają więcej korzyści niż strat związanych z wykorzystaniem materiałów opartych na multimediach i materiałach autentycznych.

 

 

Kontakt

85 65 11 416