II LO   PG 32   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

godło Polski

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

 • Home
 • Rekrutacja
 • SP 53
 • Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) kandydata.
 2. Na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy:
  1. otrzymali promocję do klasy VII,
  2. uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 2, niż liczba miejsc w oddziale dwujęzycznym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
  2. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat do oddziału dwujęzycznego klasy VII może uzyskać maksymalnie 47 pkt.
 5. Kandydat może otrzymać punkty za:
  1. sprawdzian predyspozycji językowych – maksymalnie 40 pkt.
  2. świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem – 7 pkt.
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria: a)wielodzietność kandydata,
  1. niepełnosprawność kandydata,
  2. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  3. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  6. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

7. W szkole tworzy się międzyoddziałowe grupy DSD  z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego, przygotowujące do egzaminu dyplomowego  Deutsches Sprachdiplom DSD C1. Uczniowie rekrutowani są do tych grup na podstawie deklaracji chęci uczestnictwa zawartej we wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII.

Kontakt

85 65 11 416