II LO   PG 32   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

godło Polski

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

 • Home
 • Strefa rodzica
 • Psycholog szkolny

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny:

mgr Anna Czerniakiewicz


 

 

Szanowni Rodzice!!

Psycholog w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku jest osobą, która ma za zadanie nie tylko wspieranie młodzieży w ich codziennych zmaganiach z rzeczywistością (nie tylko szkolną), ale również wspieranie Państwa w trudach wychowawczych oraz podejmowanie spójnych oddziaływań wychowawczych zarówno w szkole, jak i w domu. Serdecznie zapraszam do skorzystania ze wsparcia, porady i pomocy podczas spotkań indywidualnych. Moim zadaniem jest przede wszystkim:

 • - wspieranie rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • - wspieranie rodziców uczniów wybitnie zdolnych,
 • - wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,
 • - wspieranie rodziców w działaniach profilaktycznych i prozdrowotnych – profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń XXI wieku, w tym głównie social media,
 • - wspieranie rodziców w towarzyszeniu uczniom w kreowaniu ścieżki kariery zawodowej (działanie realizowane we współpracy z doradcą zawodowym).

Zadania te realizuję poprzez indywidualne spotkania z Państwem, ale też grupowe warsztaty czy też pogadanki i krótkie formy wykładowe realizowane w trakcie spotkań Państwa
z wychowawcami Waszych dzieci.

Wszystkie realizowane działania są zgodne z przepisami prawa oświatowego, obowiązującymi dokumentami wewnątrzszkolnymi (w tym statutem szkoły), priorytetami dyrektora szkoły na rok szkolny 2017/2018 oraz wnioskami i rekomendacjami z realizacji zadań przez psychologa w poprzednim roku szkolnym.

W celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług, na co dzień współpracuję
z wychowawcami klas i ich asystentami, pedagogami szkolnymi i doradcą zawodowym
a także instytucjami zewnętrznymi wspierającymi pracę szkoły oraz wspomagającymi proces edukacyjny i nabywanie umiejętności społecznych.

Serdecznie Państwa zapraszam do kontaktu i skorzystania z oferowanego przeze mnie wsparcia. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z zadaniami, które zamierzam zrealizować
w roku szkolnym 2017/2018. 

mgr Anna Czerniakiewicz – psycholog szkolny 

Zadania, które będą realizowane przez psychologa w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 2. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno
  - pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, w tym również przeciwdziałanie przemocy i niedostosowaniu społecznemu uczniów.
 3. Wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami.
 4. Systematyczna współpraca z rodzicami w celu podejmowania spójnych oddziaływań wychowawczych wobec uczniów.
 5. Realizacja zadań wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego zgodnie z misją szkoły.
 6. Udzielanie pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu niepowodzeń szkolnych.
 7. Bezpieczeństwo uczniów w szkole.
 8. Wychowanie do wartości.
 9. Współpraca wewnątrzszkolna.
 10. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w środowisku.
 11. Zadania dodatkowe (organizacja i koordynowanie Festiwalu Nauki w PG, Olimpiady Wiedzy Psychologicznej, prowadzenie zajęć fakultatywnych Koła Psychologii).

Formy wsparcia skierowane do uczniów:

 1. Prowadzenie zajęć integracyjnych (zajęcia skierowanie do klas siódmych SP i pierwszych Liceum)
 2. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z zakresu psychologii zdrowia:
 • - Przeciwdziałanie zachowaniom destrukcyjnym i autodestrukcyjnym (profilaktyka uzależnień);
 • - Stres – radzenie w sytuacjach trudnych i w sytuacjach sukcesu
 • - Radzenie ze stresem przedegzaminacyjnym i egzaminacyjnym (zajęcia skierowane do klas trzecich Liceum);
 • - Promowanie idei Life and study balance, growth mindset.
 1. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z zakresu psychologii poznawczej:
 • - Podstawowe procesy poznawcze: percepcja, uwaga;
  i myślenie oraz ich znaczenie dla procesu uczenia się;
 • - Pamięć i zapamiętywanie – metody skutecznego uczenia się;
 • - Schematy myślowe i ich znaczenie w podejmowaniu decyzji.
 1. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z zakresu psychologii społecznej:
 • - Postrzeganie siebie i innych – stereotypy i uprzedzenia, błędy atrybucji; 
 • - Relacje wewnątrzgrupowe i międzygrupowe;
 • - Skuteczna komunikacja w grupie rówieśniczej i nie tylko;
 • - Asertywność czyli sztuka życia w zgodzie ze sobą i innymi;
 • - Manipulacja i wpływ społeczny, czyli jak się nie dać wmanewrować;
 • - Wywieranie pozytywnego wrażenia,  sztuka prezentacji oraz autoprezentacji (zajęcia skierowane do klas trzecich Liceum).
 1. Prowadzenie cyklu warsztatów twórczości, kreatywności i inicjatywności Co ma piernik do wiatraka, czyli twórcze myślenie w praktyce.
 2. Indywidualne wsparcie psychologiczne – rozmowy i konsultacje.
 3. Wsparcie uczniów uzdolnionych: motywowanie do rozwijania zainteresowań i pasji, pomoc psychologiczna w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad.

Kontakt

85 65 11 416