II LO   PG 32   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

godło Polski

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku

  • Home
  • Strefa rodzica
  • Psycholog szkolny

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny:

mgr Justyna Rdzeń

Justyna Rdzeń ukończyła Psychologię w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku oraz Edukację i Rehabilitację Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogikę) w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Terapia Pedagogiczna na Uniwersytecie w Białymstoku. Doświadczenie zdobyła, pracując jako psycholog  w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Białymstoku i Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ALLEGRO w Białymstoku. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1w Białymstoku.

Zadania psychologa szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku:

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

- diagnozowanie przyczyn zgłaszanych przez uczniów i ich rodziców trudności szkolnych i osobistych

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określanie, organizowanie i udzielanie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- udzielanie pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz w analizowaniu niepowodzeń szkolnych

- wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami

- udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych

- współpraca z instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego  zajmującymi się organizacją i udzielaniem pomocy i wsparcia dziecku i rodzinie

-  rozwijanie warsztatu pracy psychologa szkolnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, kursach organizowanych w szkole i poza nią.

Formy pomocy psychologicznej skierowanej do uczniów:

  • konsultacje indywidualne, rozmowy wspierające
  • motywowanie uczniów do korzystania z różnych form pomocy i wsparcia w instytucjach poza szkołą.
  • kierowanie uczniów do placówek specjalistycznych
  • zajęcia psychoprofilaktyczne w klasach
  • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w ramach Koła Psychologicznego

Formy pomocy psychologicznej skierowanej do rodziców:

  • konsultacje indywidualne i rodzinne w przypadku trudności wychowawczych, szkolnych bądź rozwojowych dziecka
  • prowadzenie rozmów o charakterze wsparcia psychologicznego

Kontakt

85 65 11 416