II LO   PG 32   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

godło Polski

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku

 • Home
 • Strefa ucznia
 • Samorząd uczniowski
 • II LO
 • Regulamin wyborów

REGULAMIN WYBORÓW PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO LO

1.          Niniejszy regulamin określa procedurę wyboru przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w II LO i PG 32.

2.          Ilekroć w regulaminie jest mowa o II LO i PG 32 rozumie się przez to odpowiednio II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku oraz Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o SU rozumie się przez to Samorząd Uczniowski.

3.          Przewodniczącego SU w II LO wybiera społeczność uczniowska II  LO, zaś Przewodniczącego SU w PG 32 wybiera społeczność uczniowska PG 32.

4.          Procedury wyboru przewodniczącego SU zarówno w II LO, jak i PG 32 są takie same.

5.          Kandydatami na przewodniczących SU mogą być uczniowie klasy drugiej  II LO i uczniowie klasy drugiej PG 32, którzy spełniają następujące warunki:

1)    osiągają dobre wyniki w nauce - średnia ocen z ubiegłego roku szkolnego
co najmniej 4,0,

2)     mają co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

3)    cieszą się dobrą opinią wśród kolegów i nauczycieli.

 6.          Kandydaci na przewodniczących SU muszą przedstawić opiekunom SU do 24 września 2012 r.:

1)    Kartę zgłoszenia kandydatury na przewodniczącego SU zawierającą:

 • imię i nazwisko,
 • klasę,
 • średnią ocen z ubiegłego roku szkolnego,
 • ocenę zachowania z ubiegłego roku,
 • listę co najmniej 30 osób (uczniów II LO/PG32) popierających kandydata,
 • opinię wychowawcy klasy.

2)    Lista osób popierających kandydata musi zawierać imię i nazwisko, klasę
i własnoręczny podpis ucznia popierającego kandydata.

3)    Wzory wymaganych dokumentów stanowią załącznik do regulaminu.

6.1           Uczeń może złożyć tylko jeden podpis na jednej liście, tzn. może popierać tylko jednego kandydata.

7.          Kampania wyborcza rozpoczyna się 24 września 2012 r. i  trwa do 28 września 2012 r.

8.          Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą tylko na terenie szkoły i tylko podczas przerw.

9.          Komisję Wyborczą stanowi ustępujące Prezydium SU.

10. Wybory przewodniczącego SU są tajne, równe, bezpośrednie i powszechne.

11. Wybory odbywają się na godzinach wychowawczych w dniach od 1 do 5 października 2012 r.

12. Szczegółowy regulamin oddawania głosów.

12.1        Wychowawca klasy rozdaje na godzinie wychowawczej każdemu uczniowi  karty do głosowania.

12.2        Uczeń oddaje swój głos tylko na jednego kandydata przez postawienie znaku x przy jego nazwisku.

12.3        Wychowawca zbiera wypełnione karty do koperty opatrzonej pieczęcią szkoły, zakleja kopertę w obecności uczniów i przekazuje ją opiekunom SU.

12.4        Komisja Wyborcza zlicza głosy i ogłasza wyniki w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu wyborów.

13. Wybory wygrywa kandydat, który otrzymał zwykłą większość głosów.

14. Aby wybory były ważne, musi w nich wziąć udział co najmniej 2/3 ogólnej liczby uczniów II LO i PG 32.

OPIEKUNOWIE SU

 

PG 32 DWUJĘZYCZNEGO                            II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

p. Elżbieta Korzeniecka                                                  p. Ewa Grochowska

p. Monika Puczyńska                                                      p. Paweł Kukliński

 

 


Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA PRZEWODNICZĄCEGO SU

II LO / PG 32 DWUJĘZYCZNEGO* W BIAŁYMSTOKU

Proszę o zatwierdzenie mojej kandydatury na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego     

 

Imię i Nazwisko kandydata

 

Klasa / nazwa szkoły

 

Średnia  ocen z ubiegłego roku szkolnego

 

Ocena zachowania:

Opinia wychowawcy klasy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                             Podpis wychowawcy klasy

 

*  właściwe podkreślić

 


Załącznik  2

Lista osób popierających kandydata

 

Lp.

 Nazwisko i imię

Kl.

Podpis

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

 

 

 

30.

 

 

 

Kontakt

85 65 11 416