II LO   PG 32   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

godło Polski

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku

 • Home
 • Strefa ucznia
 • Samorząd uczniowski
 • PG 32
 • Regulamin wyborów

Regulamin Wyborów SU w ZSO nr2

Regulamin Wyborów Samorządu Uczniowskiego w ZSO nr2 w Białymstoku:

 Rok szkolny 2016/2017

1. Niniejszy regulamin określa procedurę wyboru przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w II LO i PG 32 Dwujęzycznym w Białymstoku

2.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o II LO i PG 32 rozumie się przez to odpowiednio II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku oraz Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o SU rozumie się przez to Samorząd Uczniowski.

3.  Przewodniczącego SU w II LO wybiera społeczność uczniowska II  LO, zaś Przewodniczącego SU w PG 32 wybiera społeczność uczniowska PG 32.

4.  Procedury wyboru przewodniczącego SU zarówno w II LO, jak i PG 32 są takie same.

5.  Kandydatami na przewodniczących SU mogą być uczniowie klasy drugiej  II LO i uczniowie klasy drugiej PG 32, którzy spełniają następujące warunki: 

1)    osiągają dobre wyniki w nauce - średnia ocen z ubiegłego roku szkolnego 
co najmniej 4,0,

2)     mają co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

3)    cieszą się dobrą opinią wśród kolegów i nauczycieli.

6.   Kandydaci na przewodniczących SU muszą przedstawić opiekunom SU do 23 września 2016 r.:

1)    Kartę zgłoszenia kandydatury na przewodniczącego SU zawierającą:

 • imię i nazwisko,
 • klasę,
 • średnią ocen z ubiegłego roku szkolnego,
 • ocenę zachowania z ubiegłego roku,
 • listę co najmniej 30 osób (uczniów II LO/PG32) popierających kandydata,
 • opinię wychowawcy klasy.

2)    Lista osób popierających kandydata musi zawierać imię i nazwisko, klasę 
i własnoręczny podpis ucznia popierającego kandydata.

3)    Wzory wymaganych dokumentów stanowią załącznik do regulaminu.

7. Uczeń może złożyć tylko jeden podpis na jednej liście, tzn. może popierać tylko jednego kandydata.

8. Kampania wyborcza w LO i PG rozpoczyna się 26 września 2016 r.i  trwa do 30 września 2016 r.:

9. Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą tylko na terenie szkoły i tylko podczas przerw. 

10. Komisję Wyborczą stanowi ustępujące Prezydium SU.

11. Wybory przewodniczącego SU są tajne, równe, bezpośrednie i powszechne. 

12.  Wybory w LO i PG odbywają się na godzinach wychowawczych w dniach od 3 do 7 października 2016r..

13. Szczegółowy regulamin oddawania głosów. 

13.1        Wychowawca klasy rozdaje na godzinie wychowawczej każdemu uczniowi  karty głosowania.

13.2        Uczeń oddaje swój głos tylko na jednego kandydata przez postawienie znaku przy jego nazwisku.

13.3        Wychowawca zbiera wypełnione karty do koperty opatrzonej pieczęcią szkoły, zakleja kopertę w obecności uczniów i przekazuje ją opiekunom SU. 

13.4        Komisja Wyborcza zlicza głosy i ogłasza wyniki w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu wyborów.

14. Wybory wygrywa kandydat, który otrzymał zwykłą większość głosów.

15. Aby wybory były ważne, musi w nich wziąć udział co najmniej 2/3 ogólnej liczby uczniów II LO i PG 32

 

OPIEKUNOWIE SU w roku szkolnym 2016/2017:

PG 32 DWUJĘZYCZNEGO                                                 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

p. prof. Urszula Rybałtowska                                         p. prof. Ewa Grochowska

p. prof. Ewa Sobecka                                                      p. prof. Paweł Kukliński

 

 

*Załączniki:


 Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA PRZEWODNICZĄCEGO SU

II LO / PG 32 DWUJĘZYCZNEGO* W BIAŁYMSTOKU

 

Proszę o zatwierdzenie mojej kandydatury na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

 

Imię i Nazwisko kandydata

 

Klasa / nazwa szkoły

 

Średnia ocen z ubiegłego roku szkolnego

 

Ocena zachowania

 

 

 

Opinia wychowawcy klasy:

 

 

 

 

 

 

 

………………………………...

 

                                                                                                                                Podpis wychowawcy klasy

 

* właściwe podkreślić


Załącznik 2

 

Lista osób popierających kandydata

 

Lp.

Nazwisko i imię

Kl.

Podpis

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

 

 

 

30.

 

 

 

 ur

 

Kontakt

85 65 11 416