• g1.wejs_gl_eryk_z_daleka
 • g2.wejs_gl_eryk
 • g3.gabloty_eryk_inny_kadr
 • g4.puchary
 • g5.ib_eryk
 • g6.sapiezanka
 • g7.zakon_roku_3klas
 • g8.gimnastyczna_siatkowka1
 • g9.gimnastyczna1
 • g10.chlopakiZgitara
 • g11.herbatka
 • g12.japonki

Szukaj

Naszą witrynę przegląda teraz 92 gości.

biuletyn

informacji publicznej

Absolwenci

O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół II LO w Białymstoku

KRS: 0000323162
NIP: 5423116741
REGON: 200256182
 
 

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Narewska 11
15-840 Białystok
 
tel. 856511416
 
WŁADZE STOWARZYSZENIA:
 
ZARZĄD
 
Zgodnie z Uchwałą nr 4/2008 z dnia 3.12.2008r o wyborze
Zarządu Stowarzyszenia powołano następujące osoby:
 • Prezes – Bożena Idźkowska (wicedyrektor szkoły do 31.08.2011)
 • Wiceprezes – Dorota Koszel (członek Rady Rodziców 2008/09)
 • Wiceprezes – Jacek Paluchiewicz (absolwent – rok 1995)
 • Sekretarz – Katarzyna Jarocka (przewodnicząca Rady Rodziców 2005-2007)
 • Skarbnik - Urszula Orchowska (członek Rady Rodziców 2002-2005)
 • Członek Zarządu – Mariusz Łupiński (dyrektor szkoły do 31.08.2010 r.)
 • Członek Zarządu – Jolanta Kalinowska (członek Rady Rodziców 2008/09)
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Zgodnie z Uchwałą nr 5/2008 z dnia 3.12.2008r o wyborze
Komisji Rewizyjnej powołano następujące osoby:
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jan Huniewicz (przewodniczący Rady Rodziców 2008/09)
 • Członek Komisji Rewizyjnej –Krystyna Jankiewicz (absolwent – rok 1977)
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Karol Kuźmicz (absolwent – rok 1994)

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 24 stycznia 2013 r. zakończył się proces likwidacji Stowarzyszenia Przyjaciół II LO w Białymstoku.

Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół II LO

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.

 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Szkoły lub Stowarzyszenia, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z działalnością Stowarzyszenia. Decyzję o nadaniu statusu członka honorowego Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu, za zgodą osoby uhonorowanej.

Nasze cele

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • promowanie, inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie absolwentów na rzecz wszechstronnego rozwoju II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, zwanego dalej „Szkołą”  i  środowiska lokalnego,
 • podtrzymywanie wieloletniej tradycji Szkoły,
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów pomiędzy absolwentami, nauczycielami  i  uczniami Szkoły,
 • budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły oraz prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia Szkoły i jej zasłużonych absolwentów,
 • wspieranie działań Szkoły zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego Szkoły,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży,
 • wspieranie Szkoły w poprawie warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 • pomoc absolwentom, pracownikom i uczniom Szkoły w trudnych sytuacjach życiowych,
 • organizacja i wspomaganie wypoczynku młodzieży,
 • działania na rzecz integracji europejskiej,
 • upowszechnianie kultury, sztuki oraz działanie na rzecz ochrony dóbr kultury,
 • wspieranie inicjatyw naukowych, gospodarczych i społecznych  członków Stowarzyszenia.

Dziś jest:
piątek, 09 października 2015r.


IB WORLD SCHOOL
№ 6159

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”potwierdza, że II Liceum  Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

UMOWY PATRONACKIE

WSPÓŁPRACA

Polub nas na facebooku

Szkoła odkrywców talentów