II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

Logo IB

  • Home
  • Erasmus+
  • Aktualności

Kolejne szkolenia

Podczas spotkania z nauczycielami historii i matematyki dyskutowaliśmy o nowych metodach nauczania, podzieliliśmy się wiedzą na temat wykorzystywania multimediów 
w pracy z uczniem zdolnym. Wartością dodaną całego kursu z całą pewnością było otrzymanie dużej ilości ćwiczeń interaktywnych, które mogliśmy zaprezentować naszym kolegom i koleżankom "po fachu".

 

Poprzez zajęcia z historii i matematyki dowiedzieliśmy się jak wykorzystywać multimedialne technologie przy tworzeniu ćwiczeń i interaktywnych zadań dla uczniów. Ważnym elementem kursu były zajęcia, podczas których ćwiczyliśmy poprawne formułowanie poleceń i instrukcji dla uczniów w języku angielskim - co z pewnością było cenną dawką nowej wiedzy dla innych nauczycieli, którzy w kursie nie uczestniczyli.

Nasze kursy

Wszyscy nauczyciele doskonalili swoje kompetencje metodyczne i językowe, pogłębiali wiedzę z zakresu najnowszych trendów dotyczących skutecznych i skutecznych metod i form pracy z uczniami.  Swoje kursy opisują w następujący sposób:

 

Katarzyna Nikiciuk i Elżbieta Korzeniecka
Practical Uses of Technology in the English Language Classroom

Szkolenie obejmowało 60 godzin dydaktycznych, podczas których omówione zostały następujące zagadnienia:

• narzędzia: Google Docs, Google Drive, Google Presentations
• tworzenie podcastów
• korzystanie z serwisów społecznościowych (np. YouTube), systemy zakładkowe (Diigo)
• tworzenie kanału w serwisie YouTube
• narzędzia systemu blogowego Blogger i ich zastosowanie w tworzeniu blogu
• praca z programem Animoto (przygotowanie i publikowanie filmów z wykorzystaniem zdjęć)
• avatary i strona Voki
• tworzenie filmów animowanych (Dvolver)
• padlet – tablica korkowa online
• TodaysMeet jako przykład narzędzia typu back channel, czyli narzędzia do czatu online
• tworzenie QR kodów
• wykorzystanie zasobów internetu
• bezpieczeństwo w internecie

 

Igor Karpiuk
Methodology and  English Language for Secondary Teachers

Podczas kursu omawiane były następujące zagadnienia:

• metody nauczania gramatyki i słownictwa
• wykorzystywanie muzyki, obrazów, opowiadań i elementów dramy w procesie nauczania
• metody zachęcania uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy
• sposoby pracy z uczniami o różnych zdolnościach, predyspozycjach i stopniu zaawansowania językowego
• pomysły zachęcające uczniów do pracy w parach i grupach
• wykorzystywanie teksów pisanych w nauce języka
• wykorzystywanie materiałów online
• wykorzystywanie sztuki w procesie nauczania
• podstawy CLIL (Content and Language Integrated Learning)
• radzenie sobie z "trudną młodzieżą"

Warsztaty był także okazją do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów w zakresie najnowszych metod pracy z młodzieżą oraz dobrych praktyk nauczania.

 

Ewa Kiersnowska
English Language Improvement Course

obejmował:
• czytanie autentycznych tekstów angielskich,
• kreatywne pisanie tekstów
• uczenie się angielskiego poprzez poezję, przez odgrywanie różnych ról,
• użycie dramy w nauczaniu języka angielskiego
• uczenie się języka poprzez sztukę
• dyskusję
• kreatywne dyktanda
• ćwiczenia z gramatyki, słowotwórstwa,
• kolokacje, idiomy
• krzyżówki i puzzle słowne

 

Michał Dobkowski
Content and Methodology for Secondary Teachers

program skierowany do nauczycieli uczących swojego przedmiotu w języku angielskim. Dzięki zajęciom miałem okazję poznać nowe, niekonwencjonalne sposoby wykorzystania języka angielskiego z różnych przedmiotów. Poprzez ciekawą lekcję biologii mieliśmy okazję zapoznać się z funkcjonowanie komórek ssaków, poznać ich fachową terminologię w języku angielskim. Poprzez zajęcia z historii i matematyki dowiedzieliśmy się jak wykorzystywać multimedialne technologie przy tworzeniu ćwiczeń i interaktywnych zadań dla uczniów. Ważnym elementem kursu były zajęcia, podczas których ćwiczyliśmy poprawne formułowanie poleceń i instrukcji dla uczniów w języku angielskim. Największą zaletą kursu było z całą pewnością zdobycie cennej wiedzy odnośnie wprowadzania niekonwencjonalnych metod nauczania i wykorzystania metod aktywnych w pracy z uczniem. W takcie całego kursu poznaliśmy wiele ciekawych ćwiczeń, poleceń z różnych przedmiotów, które można wprowadzań w codziennej pracy z uczniem. Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim, co było doskonałą okazją do polepszenia swojego warsztatu językowego.

 

Urszula Orpik  
Creative Methodology

Kurs metodyczny, który przedstawiał rożne metody nauczania i uczenia się języka angielskiego. W programie szkolenia znalazły się takie punkty jak:

• dostosowanie nauczania do różnych stylów uczenia się(różne typy uczniów i ich potrzeby)
• kreatywne nauczanie gramatyki, słownictwa i wymowy
• dostosowanie ćwiczeń z podręcznika do potrzeb ucznia
• uczeń jako źródło wiedzy
• opowiadania i historyjki-kreatywne czytanie ( storytelling )
• muzyka i materiały wizualne podczas lekcji

 

Celem kursu było doskonalenie własnego warsztatu pracy, wprowadzenie i zastosowanie aktywizujących metod nauczania oraz praktyka języka angielskiego. Efektem udziału w kursie jest świadomość ciągłego wprowadzania  różnych metod nauczania w celu motywowania ucznia do osiągnięcia wymaganej kompetencji językowej.

Udział w szkoleniach

Po serii spotkań przygotowawczych w lipcu, omówieniu m. in. Planu Rozwoju Strategicznego Placówki, kwestii bezpieczeństwa za granicą w czasie trwania mobilności,  przygotowania kulturowego, kwestii formalnych i promocji, tematyki szkoleń - wyjeżdżamy:

Sześcioosobowy zespół  nauczycieli, w dniach 31.07.2016 – 13.08.2016 wziął udział w kursach metodyczno – językowych lub językowych w miejscowości Canterbury, w Wielkiej Brytanii, organizowanych przez Pilgrims Teacher Training Courses  ( www.pilgrims.co.uk ).  
Pilgrims Teacher Training  jest instytucją specjalizującą się w kursach i szkoleniach, zarówno językowych jak i metodycznych dla nauczycieli. PTT oferuje szeroki zakres szkoleń prowadzonych przez doświadczoną, międzynarodową  i wysoko wykwalifikowaną kadrę, m. in.  wykładowców uniwersyteckich oraz autorów książek.
Sama miejscowość, Canterbury posiada bogatą tradycję i odgrywa  istotną rolę w dziedzictwie kulturowym Wielkiej Brytanii.

Głównymi celami szkoleń było podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie metodyki, kompetencji językowych, poznanie nowych efektywnych form i metod pracy z uczniami, sposoby motywowania oraz wprowadzania nowoczesnych technologii na zajęciach lekcyjnych.

Uczestnicy mobilności zagranicznych odbyli szkolenia na pięciu różnych kursach, co stanowi wartość dodaną projektu jaką jest dzielenie się doświadczeniem i wiedzą w grupach międzynarodowych. Ponadto, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach popołudniowych i wieczornych mogli poszerzyć swoje zainteresowania,  wiedzę na temat innych obszarów metodyki, bądź poznać prawdziwe przyczyny Brexitu, pogłębić wiedzę historyczno-kulturalną.

Zajęcia odbywały się w gościnnych murach University of Kent a wszyscy uczestnicy kursów mieszkali na kampusie położonym na wzgórzach wznoszących się na obrzeżach miasta wśród zieleni poprzecinanej ścieżkami rowerowymi:

Udział w kursach niewątpliwie wpłynie pozytywnie na sposób planowania zajęć, wykorzystanie nowatorskich metod i form nauczania, oraz wpłynie na częstsze wykorzystanie technologii ICT i EduTech na zajęciach  lekcyjnych.

Rekrutacja do Erasmus+

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, której przewodniczył Pan Dyrektor Dariusz Bossowski, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku do projektu pt „Podnoszenie Kompetencji Językowych i Metodycznych Kadry Pedagogicznej” realizowanego w ramach Erasmus+ Edukacja szkolna, akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej współfinansowanego w ramach programu Unii Europej­skiej Erasmus+ w zagranicznych szkoleniach w Wielkiej Brytanii latem 2016r. udział wezmą następujący nauczyciele:

  1. Michał Dobkowski ( historia, WOS)
  2. Ewa Kiersnowska ( matematyka )
  3. Elżbieta Korzeniecka ( język angielski )
  4. Katarzyna Nikiciuk ( język angielski, TOK )
  5. Igor Karpiuk ( język angielski )
  6. Urszula Orpik ( język angielski )

Projekt - cele i założenia

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. będzie realizowany projekt w ramach akcji KA1 „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej”  pod tytułem „Podnoszenie Kompetencji Językowych i Metodycznych Kadry Pedagogicznej” współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ o numerze 2016-1-PL01-KA101-023819.

erasmus logo

 PROJEKT – cele i założenia

Projekt jest odpowiedzią na plan strategiczny rozwoju placówki, którego główne założenia to wdrażanie innowacji, nawiązywanie i poszerzanie kontaktów międzynarodowych, nieustanne podnoszenie umiejętności językowych i kluczowych kompetencji zawodowych przez kadrę pedagogiczną w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia i podniesienia jakości pracy placówki, wzmocnienia europejskiego wymiaru i charakteru naszej placówki.
W związku z tym głównym celem wspomnianego projektu jest podniesienie jakości i efektywności pracy placówki. Wiąże się to nie tylko z poznaniem nowych metod i narzędzi pracy, ale również z wdrażaniem na zajęciach lekcyjnych rozwiązań zaobserwowanych za granicą. Kolejne założenia to poszerzenie horyzontów światopoglądowych, lepsze zrozumienie różnorodności społecznej i kulturowej, oraz rozwój przynależności do wspólnoty europejskiej.
W ramach projektu w dwutygodniowych szkoleniach w Wielkiej Brytanii wezmą udział nauczyciele języka angielskiego oraz nauczyciele innych przedmiotów uczący dwujęzycznie. W sumie w ciągu dwóch lat zostanie przeszkolonych 12 nauczycieli.
Wszyscy nauczyciele, którzy wezmą udział w szkoleniach będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji językowych, poznania słownictwa specjalistycznego, wzbogacenia warsztatu metodycznego, poznania nowatorskich i skutecznych form i metod pracy. Dowiedzą się również jak wykorzystywać zasoby internetowe i osiągnięcia najnowszej techniki w swojej pracy, jak rozpoznawać style uczenia się i dostosowywać do potrzeb uczniów. Szkolenia za granicą to szansa, aby wymienić się doświadczeniem, wiedzą i przykładami dobrych praktyk z pedagogami z całego świata. Po szkoleniu zgodnie z założeniami programu Erasmus + uczestnicy mobilności podzielą się zdobytą wiedzą z innymi.
Kolejnym etapem projektu jest stworzenie przez kadrę pedagogiczną bazy materiałów edukacyjnych, które dzięki wykorzystaniu multimediów, innowacyjnych metod i form pracy uatrakcyjnią zajęcia lekcyjne jednocześnie zapewniając wysoką skuteczność nauczania. Ponadto, wypracowana zostanie terminologia i materiały edukacyjne niezbędne na poszczególnych przedmiotach nauczanych dwujęzycznie.
Po ukończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ich udział w zagranicznym szkoleniu, oraz Europass Mobility zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w trakcie szkolenia w innym kraju.

Kontakt

85 65 11 416