II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

 • Home
 • Erasmus+
 • Aktualności

Testujemy metody

Kolejna lekcja w ramach testowania materiałów zainspirowanych szkoleniami w Wielkiej Brytanii odbyła się dnia 19 października 2017 w klasach 7abc. Materiały zostały opracowywane przez panią prof. Katarzynę Nikiciuk z wykorzystaniem ICT i materiałów audio wizualnych. Celem lekcji było zarówno ćwiczenie jak i utrwalenie konstrukcji gramatycznych służących do wyrażania przyzwyczajeń ( used to, be used to oraz get used to). Zadaniem uczniów, pracujących indywidualnie bądź w grupach, było porównanie stylu życia oraz nawyków żywieniowych kilku pokoleń w oparciu o reklamę coca coli „Living a Healthy Lifestyle”. Zadania nie sprawiły uczniom problemów i bardzo dobrze sobie z nimi poradzili.

Dzielenie się wiedzą

Na spotkaniach przedmiotowych oraz międzyprzedmiotowych, nauczyciele biologii, chemii oraz języka angielskiego, którzy uczestniczyli w letnich szkoleniach w Wielkiej Brytanii, dzielili się wiedzą z innymi nauczycielami. Spotkanie odbyło się 7 września 2017 r. Przedstawiali poznane metody i formy pracy, oraz dobre praktyki i rady stosowane przez nauczycieli nauczających swoich przedmiotów w języku obcym.

Zakres prezentowanych form i metod pracy dotyczących CLIL obejmował między innymi:

 • kreatywne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych i wykorzystywanie materiałów online,
 • umiejętność pracy z narzędziami/aplikacjami pozwalającymi usprawnić pracę na lekcjach,
 • pomysły zachęcające uczniów do pracy w parach i grupach,
 • wykorzystywanie materiałów online,
 • podstawy CLIL (Content and Language Integrated Learning) oraz szersze rozumienie podstawowych funkcji podejścia CLIL (Content and Language Integrated Learning),
 • korzystanie z serwisów społecznościowych (np. YouTube),
 • wykorzystanie zasobów Internetu (Socrative, bubbl.us, puzzlemaker),
 • tworzenie "gier" ułatwiających powtarzanie wiadomości, tworzenie tzw. warmerów na początek lekcji.

Natomiast nauczyciele języków obcych mogli poznać kreatywne metody nauczania w ujęciu leksykalnym ( gramatyki, słownictwa, mówienia, pisania, słuchania):

 • zwiększenie pracy ze słownictwem na lekcjach : dryle, kolokacje, znaczenie słów, praktyczne użycie słownictwa, nauczanie słownictwa w kontekście, naturalne użycie języka,
 • nauczanie gramatyki w ujęciu leksykalnym pracując od wyrażeń do struktury gramatycznej,
 • nauczanie mówienia poprzez wprowadzanie dialogów oraz opowiadań,
 • nauczanie słuchania poprzez: słuchanie ogłoszeń publicznych, mediów, jako członek publiczności na żywo, zasłyszanych rozmów, nacisk na ćwiczenia przed słuchaniem - wprowadzenie słownictwa, przewidywanie treści rozmowy,
 • nauczanie pisania poprzez: pisanie i tworzenie dialogów, pisanie dzienników, układanie zdań z nowopoznanym słowem.

      Wszyscy uczestniczący niezależnie od nauczanego przedmiotu mogli poznać nowinki  metodyczne związane z formami i metodami pracy, dowiedzieć się jak można wykorzystać technologię i wybrane aplikacje na lekcji.

  

    

p. prof. Agnieszka Gryczkowska, p. prof. Sylwia Łapińska, p. prof. Michał Turkowicz

Podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych kadry pedagogicznej realizującej zajęcia w oddziałach dwujęzycznych

   Szkolenia metodyczno-językowe, organizowane przez różne instytucje edukacyjne m.in. British Studies, Lexical Lab, Bell oraz International Study Programmes  odbyły się w czerwcu bądź w lipcu w Londynie, Oxfordzie, Cambridge i Portsmouth, miejscach ściśle związanych z  historią i kulturą. Wszystkie wyżej wspomniane placówki specjalizują się w kursach i szkoleniach adresowanych do nauczycieli, zapewniają wysoki poziom szkoleń oraz doświadczoną wysoko wykwalifikowaną kadrę m in. autorów bestsellerowych podręczników do nauki języka angielskiego i wykładowców uniwersyteckich.

   Głównymi celami niniejszych kursów było doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie metodyki, rozwój kompetencji językowych, poznanie nie tylko nowych ale i skutecznych metod i form pracy z uczniami, sposobów motywowania uczniów oraz nauczania swojego przedmiotu w języku angielskim. Wartość dodaną stanowi dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i dobrymi praktykami pomiędzy uczestnikami kursów w tych międzynarodowych grupach. Ponadto, uczestnicy kursów mieli okazję aby lepiej poznać życie codzienne, zwyczaje i tradycje Brytyjczyków.

Czytaj dalej

Spotkanie przed wyjazem

W dniu 19 czerwca 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie przed letnimi mobilnościami w ramach Erasmus plus. Beneficjenci dowiedzieli się o różnicach kulturowych, zwyczajach panujących w Wielkiej Brytanii oraz zasadach bezpieczeństwa nie tylko w czasie pobytu w kraju docelowym, ale również trakcie podróży. Uczestnicy zapoznali się z indywidualnymi planami podróży, zasadami raportowania oraz korzyściami płynącymi z potwierdzania swoich kwalifikacji w wykorzystaniem certyfikatów Europass. Dodatkowo przygotowano materiały promujące nasze miasto i region, które zostaną dostarczone do miejsc szkoleń.

Ankiety uczniów

Nauczyciele uczestniczący w zeszłorocznych letnich kursach po wymianie doświadczeń i zdobytej wiedzy przystąpili do opracowywania materiałów na zajęcia lekcyjne, opartych na autentycznych materiałach oraz/lub z wykorzystaniem multimediów. Przetestowane na lekcjach materiały zostały ocenione przez uczniów w anonimowych ankietach.

Celem ankiety było zbadanie reakcji i opinii uczniów. Pytania dotyczyły wprowadzania na zajęciach lekcyjnych materiałów opartych na oryginalnych tekstach bądź filmach lub wykorzystania multimediów w celu zwiększenia efektywności i atrakcyjności lekcji.

Ankiety przeprowadzono po zajęciach języka angielskiego oraz przedmiotów nauczanych w języku angielskim (matematyka i historia), w różnych grupach wiekowych (gimnazjum publiczne oraz liceum ogólnokształcące). Wyniki analizy zostaną wykorzystane w celu wprowadzenia poprawek i udoskonalenia materiałów.

Wyniki ankiet pokazały, że większość uczniów pozytywnie odnosi się do wykorzystywania materiałów multimedialnych w procesie przyswajania wiedzy. Po pierwsze, multimedia wpływają na większe zainteresowanie i zaangażowanie w proces nauki co w efekcie końcowym przekłada się na lepsze zrozumienie i zapamiętywanie omawianego materiału, ponieważ oddziaływają na różne zmysły i wyobraźnię. Ponadto, materiały takie urozmaicają lekcje, autentyczne teksty bądź nagrania lub filmy wzbogacają wiedzę o świecie i kulturze (np. anglosaskiej), poszerzają horyzonty, informuje o realiach współczesnego świata, skłania do refleksji. Krótkie filmy lub nagrania przyczyniają się znacznie do poprawy wymowy i akcentu oraz dają możliwość poznania różnych akcentów oraz dialektów. Dodatkowo część uczniów uważa, że poprzez kontakt z tekstem w autentycznym języku, który nie był dostosowywany do poziomu znajomości języka, wzbogaca słownictwo, znajomość związków frazeologicznych oraz struktur gramatycznych. Znaczna część osób ankietowanych uważa, iż materiały oparte na autentycznych źródłach i/lub wykorzystujące multimedia mają pozytywny wpływ na efektywność i wydajność uczenia się.

Jednak nie wszyscy (pojedyncze osoby) uważają, że multimedia przyczyniają się do lepszych efektów i wyników, twierdząc, iż zależy to od zaangażowania i wkładu pracy ucznia, a multimedia są dekoncentrujące. Inni sądzą, że autentyczne teksty i materiały są znacznie trudniejsze do zrozumienia, a z książek/podręczników również można się wiele dowiedzieć.

Jak widać respondenci dostrzegają więcej korzyści niż strat związanych z wykorzystaniem materiałów opartych na multimediach i materiałach autentycznych.

 

 

Pierwsze spotkanie

 Kolejna grupa nauczycieli biorących udział w programie Erasmus plus  zapoznała się z dokładnymi założeniami Planu Rozwoju Placówki oraz projektu „ Podniesienie Kompetencji Językowych i Metodycznych Kadry Pedagogicznej”  na pierwszym spotkaniu, które odbyło się pod koniec kwietnia 2017r.  Przedstawiono ofertę kursową zgodną z priorytetami i potrzebami zarówno placówki jak i samych beneficjentów uczestniczących w mobilnościach.

Zapoznawszy się z programami poszczególnych kursów, terminami i lokalizacją ośrodków organizujących  szkolenia metodyczne i językowe osoby biorące udział wybrały najbardziej odpowiednie dla siebie kursy:

Pani prof. Emilia Makarska – koordynator IB, nauczyciel języka angielskiego w celu poszerzenia wiedzy z zakresu metodyki wybrała „ Advanced Language and Methodology” www.british-study.com/teacher-training/courses/advanced-language-and-methodology.php organizowany przez  British Study Centre  London Hampstead https://www.british-study.com/teacher-training/courses

Swoją wiedzę z British Study Centre  Oxford https://www.british-study.com/teacher-training/centres/oxford/  będzie wzbogacała pani prof. Agnieszka Gryczkowska, nauczycielka biologii, która zdecydowała się na kurs „Secondary CLIL” https://www.british-study.com/teacher-training/courses/secondary-clil.php gdzie będzie się  szkolić w zakresie nauczania przedmiotów dwujęzycznie, czyli jak uczyć biologii w języku angielskim.

W kursie „ Secondary CLIL” https://www.bellenglish.com/teacher-training/teacher-development/courses/content-and-language-integrated-learning-clil-secondary  oferującym podobną tematykę wezmą również udział pan prof. Michał Turkowicz, nauczyciel chemii,  oraz pani prof. Aneta Citkowska, nauczycielka geografii. Szkolenie odbędzie się w Bell Cambridge https://www.bellenglish.com/about-bell , ośrodku specjalizującym się zarówno w nauczaniu języka angielskiego jak i szkoleniach metodycznych.

Pani prof. Sylwia Łapińska- nauczycielka języka angielskiego, będzie podnosiła swoje kompetencje zawodowe z zakresu metodyki w ośrodku  Lexicallab http://teacherdevelopmentcourses.uk/about-teacherdevelopment-uk znajdującym się w Londynie na kursie „ Teaching lexically”.

Pani prof. Urszula Rybałtowska,  tak jak i pozostałe osoby uczące swoich przedmiotów w języku angielskim, weźmie udział w kursie „CLIL Secondary – maths and science” dla nauczycieli matematyki i przedmiotów ścisłych organizowanym przez International Study  Programmes http://www.international-study-programmes.org.uk w malowniczym Portsmouth.

Testowanie metod

    W  grudniu i styczniu trwało testowanie materiałów i lekcji opracowanych przez nauczycieli, którzy w sierpniu uczestniczyli w szkoleniach metodycznych w Canterbury (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii). Przygotowane materiały były przede wszystkim oparte na autentycznych materiałach, filmikach bądź artykułach, dostępnych online. Ćwiczenia wykorzystywane na zajęciach  lekcyjnych opracowano zgodnie z nowopoznanymi  formami i metodami pracy opartymi głównie na multimediach. Pojawiły się ćwiczenia stworzone przy wykorzystaniu  między innymi aplikacji padlet, wordcloud, animato.

   Jedną z takich lekcji była lekcja na temat diety, zdrowej żywności i zdrowego stylu życia  przeprowadzona 1 grudnia 2016r. przez pana prof. Igora Karpiuka w klasie 1 E LO. Na zajęciach wykorzystano zasoby internetowe oraz aplikację padlet. Celem lekcji było rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz dyskutowania,  wyrażania swoich opinii w odniesieniu do kwestii poruszonych w artykule.

 

    Lekcja z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych opracowanych przez panią prof. Urszulę Orpik została przeprowadzona w klasie II F LO, oraz III abc PG. Zajęcia lekcyjne oparte były na zasobach internetowych, po obejrzeniu 20 minutowego  filmu  ''Validation",  uczniowie wykonywali zadania oraz przeprowadzili dyskusję. Przed obejrzeniem filmiku uczniowie wykonali zadanie na słownictwo, które pojawiło sie na nagraniu. Ich zadaniem było dopasowanie znaczenia wyrazu do jego definicji. Następnie uczniowie ,w trakcie oglądania, odpowiadali na pytania zamieszczone na karcie pracy. Po obejrzeniu filmu odbyła się burzliwa dyskusja na temat jego przesłania. Celem lekcji było wprowadzenie nowego słownictwa oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji.

 

    Opracowane przez siebie materiały testowali również nauczyciele uczący w gimnazjum dwujęzycznym swoich przedmiotów w języku angielskim. Pani prof.Ewa Kiersnowska tak opisała przeprowadzoną przez siebie lekcję:

„ Matematyka jest przedmiotem, który uczniowie postrzegają jako trudny, jeśli jest jeszcze uczony po angielsku, to uczniowie odczuwają go jako jeszcze trudniejszy. Aby pomóc uczniom poznać tajniki geometrii po angielsku przygotowałam lekcję, w której wykorzystałam film animowany. Uczniowie poprzez wspólne śpiewanie piosenki łatwiej przyswoili angielskie słownictwo. Opracowałam także grę dydaktyczną „memory”, która zdecydowanie pomogła w zapamiętaniu trudnych angielskich nazw obiektów geometrycznych. W czasie lekcji uczniowie byli podzieleni na zespoły 4-osobowe. 
Po rozegraniu jednej gry zwycięzcy z każdego zespołu zmierzyli się ze sobą. Zwycięzca otrzymał nagrodę.”

Lekcja z wykorzystaniem materiałów multimedialnych z historii została przeprowadzona przez p. prof. Michała Dobkowskiego. Uczniowie mieli okazję obejrzeć krótki film po angielsku na temat historii polski. Po projekcji uczniowie odszukiwali znaczenia poruszanych w filmie słów. Następnie, na podstawie filmu oraz pogadanki nauczyciela, mieli za zadanie ułożyć historyjkę z wykorzystaniem obrazków i innych pomocy dydaktycznych. Ostatnim etap lekcji było udzielenie odpowiedzi na pytania, które znaleźli w kopertach - była to forma gry połączona ze sprawdzeniem wiedzy.

Dzielenie się wiedzą

Podczas spotkania z nauczycielami języków obcych podzieliliśmy się wiedzą zdobytą w czasie szkoleń w Wielkiej Brytanii, głównie z zakresu innowacyjnych i skutecznych metod nauczania i form pracy stosowanych na zajęciach języków obcych. Pokazaliśmy jak wykorzystywać nowoczesną technologię i aplikacje nie tylko w celu uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych i podniesienia efektywności, ale również ułatwieniu organizacji pracy nauczyciela i dzielenia się materiałami i informacjami.

Dyskutowaliśmy również na temat kreatywnej metodyki- czym jest i jak wprowadzić ją w proces nauczania. Dzięki kursowi mieliśmy możliwość podzielić się wiedzą na temat różnych stylów uczenia się oraz jak przystosować zwykły podręcznik do indywidualnych potrzeb ucznia. Pokazaliśmy jak istotne jest wprowadzenie  muzyki, elementów aktorstwa gry i zabawy w proces nauczania.

Spotkanie było okazją, aby zademonstrować programy, aplikacje oraz przydatne strony internetowe poznane na kursie. Pokazane zostały możliwości wykorzystywania ich na zajęciach lekcyjnych bądź zlecić wykonanie pracy domowej z ich wykorzystaniem. Odpowiednio używane nie tylko motywują i angażują uczniów, ale również podnoszą poziom nauczania. Na szczególną uwagę zasługują: voki, vocaroo, devolver movie maker, tagul, padlet, animoto, storybird oraz tricider.

Tricider i todayMeet są idealnymi rozwiązaniami, aby uczyć kreatywnego pisania, wyrażania myśli, dyskutowania i argumentowania, a także prowadzenia dyskusji online.

Natomiast pozostałe narzędzia to głównie aplikacje służące do tworzenia materiałów stymulujących na zajęciach, tworzenia opowiadań i wierszy oraz prowadzenia blogów.

Poza wiedzą dotyczącą programów i aplikacji przydatnych w pracy z młodzieżą podzieliliśmy się także informacjami na temat innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego. Omówiliśmy jak wykorzystywać humor na lekcjach, a także jak połączyć ruch i zabawę z zapamiętywaniem struktur gramatycznych. Zaprezentowaliśmy metody wykorzystywania filmów z serwisu Youtube mające na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Zaprezentowaliśmy także jak posługiwać się elementami dramy na zajęciach języka angielskiego.

Podczas spotkania z nauczycielami matematyki uczącymi w języku angielskim, podzieliłam się wiedzą zdobytą na kursie w Wielkiej Brytanii. Ponieważ mój kurs obejmował  doskonalenie języka angielskiego,  tak by  nabrać pewności w jego użyciu podczas lekcji, spotkanie było okazją  do przedstawienia metod kreatywnych sposobów nauki języka angielskiego z użyciem różnych mediów. Podczas spotkania przedstawiłam też przydatne strony internetowe oraz aplikacje użyteczne w nauczaniu przedmiotów w języku angielskim. Częstym problemem dla nas nauczycieli nieanglistów uczących swych przedmiotów w języku angielskim, jest  to ,czy dane wyrażenie występuje w języku angielskim. Dobrym źródłem, aby to sprawdzić w takich przypadkach jest strona www.corpus.byu.edu. Spotkanie było również okazją do omówienia podstawowych zasad CLIL.

Innym aspektem spotkania było zagadnienie krytycznego myślenia i jak proces nauczania może wpływać na rozwój takiego myślenia u uczniów. Przedstawiłam piramidę krytycznego myślenia (zapamiętywanie, rozumienie, zastosowanie, analizowanie, ewaluacja, tworzenie) oraz sposoby konstruowania pytań i testów , tak by uczeń nie zatrzymywał się tylko na zapamiętywaniu i rozumieniu.

Ewa Kiersnowska 

Kontakt

85 65 11 416