II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

 • Home
 • O szkole
 • Godziny pracy
 • Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka

Pielęgniarki szkolne:

Barbara Karczewska

godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:35

Informacja o zakresie opieki sprawowanej przez pielęgniarkę / higienistkę szkolną

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMED-SCHOL” Danuta Szotko działając na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami1 informuje, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujących2:

 1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia VII klasy szkoły podstawowej, klasy I oraz ostatniej szkoły ponadpodstawowej, a także kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym;
 2. opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 3. udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów;
 4. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
 5. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.

Brak zgody na realizację któregokolwiek z wyżej wymienionych świadczeń wymaga formy pisemnej. Informacja o świadczeniach gwarantowanych znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole.

Jednocześnie NZOZ informuje, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO3 w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są na stronie internetowej pod adresem: promed-schol.com.pl oraz na tablicy informacyjnej w gabinecie szkolnym.

Prosimy o wypełnienie i przekazanie pielęgniarce / higienistce szkolnej Karty Wywiadu Zdrowotnego Ucznia. Dane uzyskane z wywiadu posłużą do realizacji wyżej wymienionych świadczeń. W celu zapewnienia jak najlepszej opieki nad dzieckiem podczas pobytu w szkole, prosimy o bieżące informowanie pielęgniarki/ higienistki szkolnej o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka.

 1. Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Szkole jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:35. 
 2. Harmonogram pracy pielęgniarki / higienistki szkolnej.
  1. Celem testów przesiewowych oraz badania bilansowego jest:
  • wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dziecka, np.: wady wzroku, kręgosłupa, słuchu,
  • określenie grupy ćwiczebnej , tj.: przeciwwskazań do na zajęcia w-f, uczestnictwa w zawodach sportowych,
  • innych szczególnych wskazań dotyczących opieki zdrowotnej w trakcie pobytu dziecka w szkole, ustalenie ograniczeń dotyczących wyboru nauki lub zawodu.

  Terminy testów przesiewowych: IX i X klasy III LO następnie XI 2020 – IV 2021 klasy VII SP i klasy I LO.

  Po wykonaniu testów przesiewowych uczniowie pełnoletni / rodzice proszeni są o udanie się z dzieckiem do lekarza rodzinnego celem wykonania badań bilansowych. Kartę badania bilansowego należy zwrócić pielęgniarce / higienistce szkolnej.

 3. Przypominamy, że pielęgniarce / higienistce szkolnej należy dostarczyć Kartę Zdrowia Ucznia. Szczególnie dotyczy to uczniów z poza Białegostoku.
 4. Inne: edukacja i oświata zdrowotna będzie realizowana w ciągu całego roku szkolnego.

-----------

1 Dz. U. z 2019, poz. 1078;

2 część I załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 736);

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Kontakt

85 65 11 416