II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

  • Home
  • O szkole
  • Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

 

                                                                                                   Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  I okres od 1 września 2020 r.  

1.         

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

01.09.2020 r. (wt.)

2.         

Zebranie rodziców uczniów klas VII SP:

 – z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, zapoznanie z organizacją pracy szkoły oraz najważniejszymi zapisami ze Statutu Szkoły

07.09.2020 r. (pn.)

godz. 17:00

 

3.         

Zebranie rodziców uczniów klas VIII SP:

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, zapoznanie z zasadami przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

07.09.2020 r. (pn.)

godz. 17:00

 

4.         

Zebranie rodziców uczniów klas I LO:

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, zapoznanie z organizacją pracy szkoły oraz najważniejszymi zapisami ze Statutu Szkoły

08.09.2020 r. (wt.)

godz. 17:00

 

5.         

Zebranie rodziców uczniów klas II LO po SP:

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

09.09.2020 r. (śr.)

godz. 17:00

6.         

Zebranie rodziców uczniów klas II LO po PG:

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

10.09.2020 r. (czw.)

godz. 17:00

7.         

Zebranie rodziców uczniów klas III LO:

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, zapoznanie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego

11.09.2020 r. (pt.)

godz. 17:00

 

8.         

Rocznica 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej i napaści sowieckiej

17.09.2020 r. (czw.)

9.         

Zebranie Rady Rodziców – prezydium Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych wszystkich klas SP i LO; wybory uzupełniające do prezydium Rady Rodziców

28.09.2020 r. (pn.)

godz. 17:00

10.      

Zebranie wstępnych deklaracji przedmiotów maturalnych

30.09.2020 r. (śr.)

11.      

Złożenie przez rodziców uczniów klas VIII SP deklaracji wskazującej język obcy nowożytny na egzaminie ósmoklasisty

30.09.2020 r. (śr.)

12.      

Ślubowanie uczniów klas I LO

13.10.2020 r. (wt.)

13.      

Ślubowanie uczniów klas SP

13.10.2020 r. (wt.) godz. 16:00

14.      

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13.10.2020 r. (wt.) godz. 13:00

15.      

Ostateczny termin składania dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu ósmoklasisty

15.10.2020 r. (czw.)

16.      

Rada Pedagogiczna – szkoleniowa

05.11.2020 r. (czw.) godz. 15:30

17.      

Rocznica Odzyskania Niepodległości

10.11.2020 r. (wt.)

18.      

Święto szkoły

23.11.2020 r. (pn.)

19.      

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. III H)

23.11 – 03.12.2020 r. (pon. – cz.)

20.      

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów LO – klasy II i III

oraz konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

23.11.2020 r. (pon.) godz. 17:00

godz. 18:00 – 19:30

21.      

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów SP oraz LO – klasy I LO

oraz konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

24.11.2020 r. (wt.) godz. 17:00

godz. 18:00 – 19:30

22.      

Egzamin DSD II

24.11.2020 r. (wt.)

23.      

Matury próbne w klasach III LO

26.11 – 02.12.2020 r. (czw. – śr.)

24.      

Wybory do samorządów uczniowskich (w LO i SP)

listopad 2020 r.

25.      

Dzień Talentów

04.12.2020 r. (pt.)

26.      

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

18.12.2020 r. (pt.)

27.      

Koncert Kolęd

21.12.2020 r. (pon.)

28.      

Wigilie klasowe i spotkanie opłatkowe pracowników szkoły

21.12.2020 r. (pon.)

29.      

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2020 r.(śr. – czw.)

30.      

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w klasach SP i LO przewidywanych śródrocznych ocen z przedmiotów i oceny zachowania

05.01.2021 r. (wt.) do godz. 15:00

19.01.2021 r. (wt.) do godz. 15:00

31.      

Poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach i ocenie zachowania

05.01.2021 r. (wt.)  19.01.2021 r. (wt.)

32.      

Bal uczniów klas II LO po PG – połowinki

09.01.2021 r. (sob.)

33.      

Próbny egzamin ósmoklasisty dla kl. VIII

11 – 13.01.2021 r. (pon. – śr.)

14 -16.12.2020 r. (pon. - śr.)

34.      

Ostateczny termin wystawienia ocen za I okres

15.01.2021 r. (pt.) do godz. 12:00

29.01.2021 r. (pt.) do godz. 12:00

35.      

Bal uczniów klas III LO - studniówka

16.01.2021 r. (sob.)             

36.      

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów

19.01.2021 r. (wt.) godz. 15:30

02.02.2021 r. (wt.) godz. 16:00

37.      

Targi Edukacyjne

20.01.2021 r. (śr.)

38.      

Dzień Nauki i Języków Obcych

20.01.2021 r. (śr.)

39.      

Plenarna Rada Pedagogiczna – podsumowanie I okresu

22.01.2021 r. (pt.) godz. 13:30

02.02.2021 r. (wt.) godz. 17:00

40.      

Ferie zimowe

25.01 – 07.02.2021 r.  04.01 - 17.01.2021 r.

  II okres od 8 lutego 2021 r.  

41.      

Ostateczny termin zmian w deklaracjach maturalnych oraz złożenia dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

08.02.2021 r. (pon.)

42.      

Zebranie z rodzicami uczniów kl. I i II LO – śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania

09.02.2021 r. (wt.)

godz. 17:00 kl. I LO

godz. 18:00 kl. II LO 

43.      

Zebranie z rodzicami uczniów kl. III LO, kl. VII, VIII SP – śródroczne podsumowanie wyników nauczania   i zachowania

10.02.2021 r. (śr.) godz. 17:00

44.      

Apel podsumowujący wyniki nauczania i zachowania za I okres                                            

11.02.2021 r. (czw.)

45.      

Targi przedmiotów IB DP

18.02.2021 r. (czw.)

46.      

Matury próbne klas III LO

22 – 26.02.2021 r. (pon. – pt.)

01 - 05.03.2021 r. (pon. - pt.)

47.      

III Kongres Psychologiczny

01 – 05.03.2021 r. (pon. – pt.)

48.      

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. III H)

01 – 10.03.2021 r. (pon. – śr.)

49.      

V Festiwal Twórczości Agnieszki Osieckiej

03 - 05.03.2021 r. (śr. - pt.)

50.      

Dzień otwarty szkoły – SP 53 dla kandydatów do VII klasy dwujęzycznej

10.03.2021 r. (śr.) godz. 16:00 – 19:00

51. Próbny egzamin ósmoklasisty 10 - 12.03.2021 r. (śr. - pt.)

52.      

III Międzyszkolny Turniej Tańca

11.03.2021 r. (czw.)

53.      

Rekolekcje wielkopostne

15 – 17.03.2021 r. (pon. – śr.)

54.      

Sprawdziany wewnątrzszkolne – dyrektorskie w klasach SP

18 – 19.03.2021 r. (czw. – pt.)

55.      

Dzień otwarty szkoły – II LO dla kandydatów po VIII klasie SP

23.03.2021 r. (wt.) godz. 16:00 – 19:00

56.      

Sprawdziany wewnątrzszkolne – dyrektorskie w klasach LO

23 – 24.03.2021 r. (wt. – śr.) kl. I LO                 25 – 26.03.2021 r. (czw. – pt.) kl. II LO po SP

29 – 30.03.2021 r. (pn. – wt.) kl. II LO po PG

57.      

Gala rozdania nagród Sapieżanka 2021

30.03.2021 r. (wt.)

58.      

Ostateczny termin poinformowania rodziców uczniów klas III LO o końcowych przewidywanych ocenach niedostatecznych

31.03.2021 r. (śr.)

59.      

Wiosenna przerwa świąteczna

01 – 06.04.2021 r.

60.      

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w klasach III LO przewidywanych końcowych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania

09.04.2021 r. (pt.)

61.      

Poinformowanie rodziców uczniów klas III o przewidywanych końcowych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania

12.04.2021 r. (pon.)

62.      

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasach III LO

14.04.2021 r. (śr.) do godz. 12:00

63.      

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna uczniów klas III LO

26.04.2021 r. (pn.) godz. 15:30

64.      

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów SP oraz LO – klasy I LO i II LO

26.04.2021 r. (pn.) godz. 17:30    

65. Indywidualne konsultacje nauczycieli z rodzicami

28-29.04.2021 r. (śr. - czw.)

godz. 17:00 - 19:30

66.      

Próbny egzamin DSD II

28.04.2021 r. (śr.)

67.      

Zakończenie zajęć w klasach III LO i wręczenie świadectw ukończenia szkoły

30.04.2021 r. (pt.) godz. 16:00

68.      

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30.04.2021 r. (pt.)

69.      

Matura międzynarodowa

03 – 20.05.2021 r.

70.      

Egzamin maturalny – część pisemna i ustna

04 – 20.05.2021 r.

71.      

Matura próbna klas II LO po PG

17 – 21.05.2021 r. (pon. – pt.)

72.      

Próbny egzamin ósmoklasisty dla klas VII SP

19 – 21.05.2021 r. (śr. – pt.)

73.      

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. II F2)

24.05. – 02.06.2021 r. (pon. – śr.)

74.      

Egzamin ósmoklasisty

25 – 27.05.2021 r. (wt. – czw.)

75. Bal uczniów klas II LO po SP – połowinki 28.05.2021 r. (pt.)

76.      

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych (końcowych) ocenach niedostatecznych w LO i SP

28.05.2021 r. (pt.)

77.      

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w klasach I i II LO oraz VII i VIII SP przewidywanych rocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania

07.06.2021 r. (pon.) do godz. 12:00

78.      

Poinformowanie rodziców uczniów klas LO i SP o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania

08.06.2021 r. (wt.)

 

79.      

Bal Ósmoklasisty

22.06.2021 r. (wt.)

80.      

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I i II  LO oraz VII i VIII SP

16.06.2021 r. (śr.)

81.      

Dzień Sportu

17.06.2021 r. (czw.)

82.      

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów klas I i II LO i VII i VIII SP oraz rada szkoleniowa

18.06.2021 r. (pt.) godz. 16:00

83. Bal Maturalny 18.06.2021 r. (pt.)

84.      

Plenarna Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego

23.06.2021 r. (śr.) godz. 13:30

85.      

Zakończenie zajęć w klasach VIII i wręczenie świadectw ukończenia szkoły

24.06.2021 r. (czw.) godz. 16:00

86.      

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

25.06.2021 r. (pt.)

87.      

Ferie letnie

26.06 – 31.08.2021 r.

Kontakt

85 65 11 416