II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki

  1. Uczestnikiem Olimpiady może być:

każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, w której nauka kończy się egzaminem maturalnym – zatem uczeń, który jeszcze nie ma matury.

za zgodą komitetów okręgowych w Olimpiadzie mogą uczestniczyć również laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 roku, Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

W Olimpiadzie Artystycznej mogą brać udział uczestnicy poprzedniej Olimpiady, którzy nie zdobyli tytułu laureata. 3. Laureaci poprzednich Olimpiad Artystycznych mogą przystąpić do kolejnej edycji Olimpiady Artystycznej w sekcji innej niż ta, w której uzyskali tytuł laureata.

ZGŁOSZENIA:

Do 8 października 2018 roku należy zgłosić się do p. prof. Anety Czech z wypełnioną Kartą Uczestnika Olimpiady wraz z załącznikiem z wybranym tematem własnym.

Kartę Uczestnika można pobrać ze strony internetowej Olimpiady. : https://olimpiada-artystyczna.pl/informacje-dla-uczestnikow/

ZASADY OPRACOWANIA TEMATU WŁASNEGO: https://olimpiada-artystyczna.pl/informacje-dla-uczestnikow/przygotowanie-tematu-wlasnego-krotki-przewodnik-dla-uczniow/

ETAPY OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ

Eliminacje Olimpiady są trójstopniowe:

I stopnia – eliminacje szkolne, 11 grudnia 2018 r.,

II stopnia – eliminacje okręgowe, od 11 do 13 lutego 2019 r.,

III stopnia – eliminacje centralne, od 15 do 18 kwietnia 2019 r.

I ELIMINACJE SZKOLNE (I stopnia) są dwuczęściowym egzaminem pisemnym obejmującym:

  1. test z wiedzy o historii muzyki/historii sztuki,
  1. opis i analizę dzieła w formie wypracowania na podstawie nagrań muzycznych/reprodukcji (przezroczy).

Eliminacje szkolne organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Olimpiady. Szkoła, która z powodu pojedynczych zgłoszeń kandydatów lub z innych przyczyn nie zamierza organizować eliminacji, ma obowiązek zapewnić uczniom udział w eliminacjach w jednej z najbliższych szkół, przesyłając wcześniej do dyrekcji tej szkoły dokładne dane ucznia przystępującego do Olimpiady.

II ELIMINACJE OKRĘGOWE (II stopnia) obejmują:

  1. egzamin pisemny (wypracowanie na jeden z pięciu podanych do wyboru tematów z wiedzy o sztuce – historii muzyki/historii sztuki);

egzamin ustny składający się z:

prezentacji przygotowanego przez ucznia tematu własnego dotyczącego wybranego zagadnienia z dziejów sztuki/muzyki (ok. 15 minut),

odpowiedzi na dwa wylosowane pytania z wiedzy o sztuce w oparciu o konkretne dzieła przedstawione za pomocą nagrań muzycznych/przezroczy.

Eliminacje okręgowe organizuje i przeprowadza Komitet Okręgowy. Do eliminacji centralnych typowani są przez Komitety Okręgowe uczniowie, którzy z obu części egzaminu (pisemnej i ustnej) uzyskali łącznie:

w sekcji historii muzyki minimum 35 pkt, w tym minimum 6 pkt z pracy pisemnej,

Komitet Główny – po weryfikacji prac – kwalifikuje do eliminacji centralnych uczniów, którzy uzyskali wymagane minimum punktów z pracy.

III ELIMINACJE CENTRALNE (III stopnia) obejmują:

Dwuczęściowy egzamin pisemny składający się z:

test z wiedzy o historii muzyki/historii sztuki,

opisu i analizy porównawczej dzieł, mających formę wypracowania.

Dwuczęściowy egzamin ustny składający się z:

rozmowy jurorów z uczniem związanej z opracowanym tematem własnym,

rozmowy jurorów z uczniem z zakresu innego niż temat własny (mającej wykazać umiejętność rozpoznania i scharakteryzowania dzieła na tle epoki).

Eliminacje centralne organizuje i przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Artystycznej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Olimpiady Artystycznej.

TYTUŁY LAUREATA, FINALISTY i WYRÓŻNIENIA:

Tytuł laureata otrzymują uczniowie, którzy w eliminacjach centralnych (III stopnia) z obu części egzaminu (pisemnej i ustnej) uzyskali łącznie minimum 40 pkt na 50 możliwych. Tytuł finalisty otrzymują uczestnicy eliminacji centralnych, którzy przystąpili do części pierwszej eliminacji – egzaminu pisemnego i uzyskali minimum 15 punktów z obydwu części łącznie. Wyróżnienie otrzymują finaliści, którzy przystąpili do części ustnej egzaminu.

Podczas etapów szkolnego i okręgowego wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących eliminacji poszczególnych stopni udzielają Komitety Okręgowe. O pomoc podczas etapu centralnego należy zwracać się do Komitetu Głównego. Do Komitetów Okręgowych, a także Komitetu Głównego mogą zwracać się zarówno nauczyciele, jak i uczniowie (wykaz Komitetów Okręgowych wraz z nazwiskami i adresami sekretarzy naukowych znajduje się na stronie internetowej.

Wszystkich uczniów o zainteresowaniach artystycznych zapraszam do udziału w Olimpiadzie Artystycznej – w sekcji muzyki.

Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać do p. prof. Anety Czech do 08 października 2018r. Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania znajdują się pod adresem:

http://olimpiada-artystyczna.pl/informacje-dla-uczestnikow/

Koordynator olimpiady - p. prof. Aneta Czech

Kontakt

85 65 11 416