II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Olimpiada Historyczna Juniorów

Program Olimpiady Historycznej Juniorów dla uczniów szkół podstawowych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Zawody I stopnia:

Zadania testu pisemnego, w tym tematy w zadaniu rozszerzonej wypowiedzi (plan, notatka, rozprawka, prezentacja) oraz zadania w części ustnej obejmują zakres wiedzy i umiejętności ujęty  w podstawie programowej przedmiotu historia dla szkoły podstawowej, tj.:
a/ wymagania ogólne z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej, tworzeniu narracji historycznej,

b/ treści szczegółowe

na poziomie wystarczającym do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu historia;

c/ w zakresie postaw uczestnik:

- wykazuje zainteresowanie historią swojego regionu, Polski i historią powszechną,

- posiada system wartości oparty na tradycjach kultury i wzorcach osobowych,

- prezentuje postawy: otwartości wobec innych tradycji, szacunku i tolerancji.

Zawody II stopnia:

Zadania testu pisemnego oraz zadania w części ustnej obejmują zakres wiedzy i umiejętności ujęty w podstawie programowej przedmiotu historia dla szkoły podstawowej, tj.:

a/ wymagania ogólne z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej, tworzeniu narracji historycznej,

b/ treści szczegółowe

na poziomie niezbędnym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu historia oraz wykraczający poza zakres podstawy programowej przedmiotu historia dla szkoły podstawowej.

Zakres ten jest wskazany w każdym roku szkolnym przez Organizatora i obejmuje:

a/ w zakresie wiedzy uczestnik:

- zna i rozumie pojęcia i zagadnienia wykraczające poza obowiązkowe wymagania programowe,

- interesuje się nowymi osiągnięciami nauki historycznej;

b/ w zakresie umiejętności:

Zakres obowiązujący na zawodach stopnia I, ponadto uczestnik:

- posługuje się bogatym słownictwem i terminologią charakterystyczną dla nauki historycznej,

- umie analizować dzieje własnego regionu i kraju w powiązaniu z dziejami powszechnymi,

- formułuje dłuższą wypowiedź ustną;

c/ w zakresie postaw:

Zakres obowiązujący na zawodach stopnia I, ponadto uczestnik:

- prezentuje własne poglądy nt. tradycji i dziedzictwa kulturowego i odpowiednio je uzasadnia,

- wykazuje poszanowanie dla odmiennych sądów i opinii.

Zawody III stopnia:

Zadania w części pisemnej i ustnej zawodów III stopnia obejmują zarówno zakres wiedzy
i umiejętności ujęty w podstawie programowej przedmiotu historia dla szkoły podstawowej, tj.:

a) wymagania ogólne z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej, tworzeniu narracji historycznej,
b) treści szczegółowe,
jak też treści i umiejętności wykraczające poza wymagania i treści szczegółowe określone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu historia dla szkoły podstawowej, które zostaną szczegółowo określone w każdym roku olimpiady przez Organizatora:

a) w zakresie wiedzy uczestnik:
- zna i rozumie pojęcia i zagadnienia wykraczające poza obowiązkowe wymagania programowe,

- uczestnik ma świadomość wielości perspektyw badawczych oraz różnorodności interpretacji zagadnień wchodzących w zakres tematu przewodniego.

b) w zakresie umiejętności uczestnik:
- precyzyjnie posługuje się bogatym słownictwem i terminologią historyczną,

- interpretuje teksty źródłowe i krytycznie je wykorzystuje odwołując się do szczegółowej wiedzy z zakresu zagadnień wchodzących w skład tematu przewodniego;

c) w zakresie postaw uczestnik:
- jest świadomy swoich obowiązków wobec ojczyzny wynikających z posiadania głębokiej wiedzy historycznej,

- szanuje tradycję i dziedzictwo kulturowe, potrafi określić ich wartość i unikalność,

- wykazuje gotowość do podjęcia aktywnych działań na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego,

- uczestnik rozumie znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia współczesnego świata.

HARMONOGRAM OLIMPIADY
1.09. 2019 r. Początek I edycji Olimpiady Historycznej Juniorów

1.09-15.09. 2019 r. Zapoznanie uczniów i nauczycielami z założeniami Olimpiady.

do 15.09. 2019 r. Podanie przez Komitet Główny na stronie internetowej tematów przewodnich do zawodów I stopnia (eliminacje szkolne).

16.09-14.10. 2019 r.  Rejestracja on-line uczestników Olimpiady przez komisje szkolne

19.10. 2019 r. Eliminacje szkolne. Uczestnicy rozwiązują w szkołach test pobrany przez przewodniczących komisji szkolnych ze strony internetowej Olimpiady.

do 24.10. 2019 r.  Przesłanie dokumentacji z eliminacji szkolnych do komitetów okręgowych.

do 20.10. 2019 r. Podanie przez Komitet Główny tematów przewodnich i literatury na eliminacje okręgowe.

30.11. 2019 r  Eliminacje okręgowe – etap pisemny

do 6.12. 2019 r. Ogłoszenie przez komitety okręgowe wyników eliminacji pisemnych.

9-14.12. 2019 r.  Eliminacje okręgowe – eliminacje ustne

do 20.12. 2019 r.

Przesłanie przez komitety okręgowe dokumentacji do Komitetu Głównego.

do 12.01. 2020 r. Opublikowanie przez Komitet Główny listy uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.

Podanie tematu przewodniego eliminacji centralnych i literatury.

6-8.03. 2020 r. Eliminacje centralne. Eliminacje centralne odbędą się w Poznaniu.

Uczniów chętnych do udziału w olimpiadzie prosimy o zg łaszanie się do szkolnego koordynatora.
Szkolny koordynator olimpiady
Ewa Sobecka

Kontakt

85 65 11 416