Dyrektor Szkoły przypomina, iż w przypadku egzaminu maturalnego wgląd do pracy egzaminacyjnej przysługuje zdającemu na jego pisemny wniosek. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Więcej informacji i druk wniosku do pobrania:

Wglądy do sprawdzonych prac (oke.lomza.pl)