Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04.09.2023 r. (pon.)

2.

Wyjazd Integracyjny uczniów klas 7 SP

4-6.09.2023 r. (pon. – śr.)

3.

Wyjazd Integracyjny uczniów klas I LO

6-8.09.2023 r. (śr. – pt.)

4.

Zebranie rodziców uczniów klas I LO:
 - ogólne z dyrektorem szkoły dotyczące organizacji pracy szkoły oraz najważniejszych zapisów Statutu
 - z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

8.09.2023 r. (pt.)
godz. 17:00

5.

Zebranie rodziców uczniów klas VIII SP:
- na temat zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

11.09.2023 r. (pon.)
godz. 17:00

6.

Zebranie rodziców uczniów klas VII SP:
- dotyczące organizacji pracy szkoły oraz najważniejszych zapisów Statutu, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

11.09.2023 r. (pon.)
godz. 18:00

7.

Zebranie rodziców uczniów klas II LO:
 - z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

12.09.2023 r. (wt.)
godz. 17:00

8.

Zebranie rodziców uczniów klas III LO:
 - z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

12.09.2023 r. (wt.)
godz. 18:00

9.

Zebranie rodziców uczniów klas IV LO:
- na temat zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

13.09.2023 r. (śr.)
godz. 17:00

10.

Zebranie Rady Rodziców – prezydium Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych wszystkich klas SP i LO; wybory uzupełniające do prezydium Rady Rodziców

13.09.2022 r. (śr.)
godz. 18:30

11.

Obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej i napaści sowieckiej

15.09.2023 r. (pt.)

12.

Dzień Sportu

18.09.2023 r. (pon.)

13.

Zebranie wstępnych deklaracji przedmiotów maturalnych

29.09.2023 r. (pt.)

14.

Zebranie deklaracji wskazujących wybór języka obcego nowożytnego na egzaminie ósmoklasisty

29.09.2023 r. (pt.)

15.

Wybory do samorządów uczniowskich (w LO i SP)

październik 2023 r.

16.

Ślubowanie uczniów klas I LO i otrzęsiny

13.10.2023 r. (pt.)

17.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

16.10.2023 r. (pon.)

18.

Ślubowanie uczniów klas SP, otrzęsiny i dyskoteka

16.10.2023 r. (pon.)

19.

Ostateczny termin składania dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu ósmoklasisty

16.10.2023 r. (pon.)

20.

Obchody z okazji Święta Niepodległości

10.11.2023 r. (pt.)

21.

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów klas I i II LO

20.11.2023 r. (pon.)

22.

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów klas III i IV LO

21.11.2023 r. (wt.)

23.

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów 7 i 8 SP

22.11.2023 r. (śr.)

24.

Święto Szkoły

22.11.2023 r. (śr.)

25.

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. IV G)

30.11– 11.12.2023 r.

26.

Matury próbne w klasach IV LO

20.11– 24.11.2023 r. (pon.–pt.)

27.

Egzamin DSD II

29.11.2023 r. (śr.)

28.

Konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

30.11.2023 r. (czw.)

29.

Dzień Przedsiębiorczości

18.12.2023 r. (pon.)

30.

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

19.12.2023 r. (wt.)

31.

Koncert kolęd

21.12.2023 r. (czw.)

32.

Wigilie klasowe

21.12.2022 r. (czw.)

33.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2023 r.

34. Próbny egzamin dla klas VIII

3-5.01.2024 r. (śr.-pt.)

35.

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli przewidywanych śródrocznych ocen z przedmiotów i oceny zachowania

4.01.2024 r. (czw.)
do godz. 15:00

36.

Poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach i ocenie zachowania

4.01.2024 r. (czw.)

37.

Ostateczny termin wystawienia ocen za I okres

12.01.2024 r. (pt.)

38.

Targi edukacyjne

17.01.2024 r. (śr.)

39.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów, podsumowanie I okresu

18.01.2024 r. (czw.)
godz. 13:00

40.

Bal uczniów klas IV LO – studniówka (Dwór Czarneckiego)

20.01.2024 r.  (sob.)   

41.

Ferie zimowe

22.01-2.02.2024 r.

42.

Ostateczny termin zmian w deklaracjach maturalnych oraz złożenia dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

7.02.2024 r. (śr.)

43.

Zebranie z rodzicami uczniów kl. III i IV LO – śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania

7.02.2024 r. (śr.)

44.

Zebranie z rodzicami uczniów kl. I i II LO – śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania

8.02.2024 r. (czw.)

45.

Zebranie z rodzicami uczniów kl. 7 i 8 SP – śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania

9.02.2024 r. (pt.)

46.

Próbny egzamin maturalny dla klas III LO

12-16.02.2024 r. (pon.–pt.)

47.

Sprawdziany dyrektorskie z przedmiotów maturalnych w oddziale międzynarodowym III F

12-16.02.2024 r.

48. Koncert Walentynkowy

14.02.2024 r. (śr.)

49. Walentynkowy Turniej piłki siatkowej dla uczniów LO

19.02.2024 r. (pon.)

50. Walentynkowy Turniej piłki siatkowej dla uczniów SP

 20.02.2024 r. (wt.)

51.

Ostateczny termin zmian w deklaracjach – egzamin ósmoklasisty

23.02.2024 r. (pt.)

52.

Targi przedmiotów IB DP

23.02.2024 r. (pt.)

53.

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. IV G)

26.02-06.03.2024 r.

54.

Matury próbne klas IV LO

26.02-01.03.2024 r.

55.

Dzień otwarty szkoły – SP 53 dla kandydatów do VII klasy dwujęzycznej

7.03.2024 r. (czw.)
godz. 16:00 - 19:00

56.

III Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Twórczości Agnieszki Osieckiej

5.03. – 7.03.2024 r. (wt.-czw.)

57.

Rekolekcje wielkopostne

11-13.03.2024  (pon. - śr.)

58.

Gala Sapieżanki 2024

27.03.2024 (śr.)

59.

Ostateczny termin poinformowania rodziców uczniów klas IV LO o końcowych przewidywanych ocenach niedostatecznych

26.03.2024 (wt.)

60.

Dzień otwarty szkoły – II LO

26.03.2024 r. (wt.)
godz. 16:00 - 19:00

61.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.-2.04.2024 r.

62.

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w klasach IV LO przewidywanych końcowych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania

3.04.2024 (śr.)

63.

Poinformowanie rodziców uczniów klas IV LO o przewidywanych końcowych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania

3.04.2024 (śr.)

64.

VI Międzyszkolny Turniej Tańca

10.04.2024 (śr.)
65.

VII Kongres Psychologiczny

15-19.04.2024 r. (pon.-pt.) 
66.

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów klas VII i VIII SP oraz III LO

16.04.2024 (wt.)

67.

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasach IV LO

17.04.2024 (śr.)

68.

Sprawdziany wewnątrzszkolne – dyrektorskie w klasach I i II LO

16-17.04.2024  (wt.-śr.)

69.

Sprawdziany wewnątrzszkolne – dyrektorskie w klasach VII SP

16-17.04.2024  (wt.-śr.)

70.

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów klas I i II LO

17.04.2024 (śr.)

71.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna uczniów klas IV LO

18.04.2024 (czw.)
godz. 13:00

72.

Matura próbna klas III LO

22-26.04.2024 r. (pon.-pt.)

73.

Konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

23.04.2024 r. (wt.)

74.

Matura międzynarodowa

24.04.-17.05.2024 r.

75.

Zakończenie zajęć w klasach IV LO i wręczenie świadectw ukończenia szkoły

25.04.2024 r. (czw.)
godz. 16:30

76.

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30.04.2024 r. (wt.)

77.

Egzamin maturalny – część pisemna

07-23.05.2024 r.

78.

Egzamin maturalny – część ustna

11-16.05. oraz
20-25.05.2024 r.

79.

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. III F)

22-30.04.2024 r. 

80.

Próbny egzamin DSD II dla uczniów klas III LO

13.05.2024 r. ( pon.)

81.

Festiwal Dyplomatyczny

maj 2024 r.

82.

Bal uczniów klas II – połowinki (Restauracja Lipcowy Ogród)

17.05.2024 r. (pt.)

83.

Egzamin Ósmoklasisty

14-16.05.2024 r. (wt.-czw.)

84.

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych (końcowych) ocenach niedostatecznych

21.05.2024 r. (wt.)

85.

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli przewidywanych rocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania

3.06.2024 r. (pon.)
do godz. 12:00

86.

Poinformowanie rodziców uczniów klas LO i SP o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania

3.06.2024 (pon.)

87.

Dzień Talentów 6.06.2024 r. (czw.)

88.

Bal Ósmoklasisty (Restauracja Trzy po Trzy)

6.06.2024 (czw.)

89.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

11.06.2024  (wt.)

90.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów

12.06.2024 r. (śr.)
godz. 13:00

91.

Plenarna Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego

19.06.2024 r. (śr.)
godz. 13:30

92.

Zakończenie zajęć w klasach VIII i wręczenie świadectw ukończenia szkoły

20.06.2024 r. (czw.)
godz. 16:00

93.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2024 r. (pt.)
kl. I i II LO - godz. 9:00
kl. III  LO - godz. 11:00
kl. VII SP - godz. 12:30

94.

Ferie letnie

22.06-31.08.2024 r.