Nauczyciele bibliotekarze:

 • mgr inż. Elżbieta Kackieło
 • mgr Alicja Kamińska
 • mgr Sylwia Adriana Łapińska
 • mgr Maria Krysztofiak

 Biblioteka czynna codziennie od godz. 8:00 - 16:00

Regulamin

I Prawa i warunki korzystania
 1. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły
 2. Każdy czytelnik obowiązany jest przestrzegać regulaminu biblioteki.
 3. W bibliotece obowiązuje cisza.
 4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone lub zagubione przez siebie książki.
 5. Uczniowie mają możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i wakacji.
 6. Uczniowie kończący szkołę, przed otrzymaniem świadectwa ukończenia, winni zwrócić do biblioteki wypożyczone wydawnictwa i uzyskać podpis nauczyciela - bibliotekarza na obiegówce potwierdzający brak zadłużenia.
 7. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły odchodzący z pracy zobowiązani są zwrócić wypożyczone wydawnictwa.
 8. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
II Wypożyczanie książek
 1. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Nie można wypożyczonych książek oddawać samowolnie komu innemu.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni.
 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, można przed upływem terminu zwrotu prosić o wydłużenie terminu jej wypożyczenia.
 5. Czytelnik obowiązany jest do poszanowania wypożyczonych wydawnictw.