Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wsparcie, psychoedukacja oraz znalezienie kilku realnych, dostępnych wspomaganemu rozwiązań, które będzie on gotowy wprowadzić w życie.

To co myślisz i czujesz jest dla mnie ważne i chcę Cię poznać takim, jakim jesteś.
Zapraszam do rozmowy.

 Zakres zadań pedagoga specjalnego:

 • Świadczenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży,
  ich rodziców, wychowawców i nauczycieli
 • Prowadzenie badań diagnostycznych nad potrzebami edukacyjnymi uczniów
 • Współpraca z psychologiem i pedagogami szkolnymi; wspieranie procesu edukacyjno - wychowawczego
 • Koordynowanie opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Kart Pomocy uczniów
  z opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • Udzielanie pomocy wychowawcom i zespołom nauczycieli,  w tym w opracowaniu Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia
 • Współdziałanie z wychowawcami i zespołami nauczycieli w doborze metod, określaniu form kształcenia i pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • Wspieranie procesu integracji uczniów w klasie i na terenie szkoły
 • Ścisła współpraca z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec swojego dziecka, informowanie na bieżąco
  o konieczności skorzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistów czy instytucji społecznych
 • Wspieranie procesu rewalidacji, kompensacji oraz resocjalizacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z uczniami
 • Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami zaangażowanymi w pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielaną uczniom i ich rodzinom

pedagog specjalny, psycholog
mgr Julia Wilczewska
Telefon 507-309-954