Co to jest DSD?

 • Program DSD ma na celu przygotowanie uczniów do egzaminu z języka niemieckiego i uzyskania Niemieckiego Dyplomu Językowego B2/C1 (DSD B2/C1 - Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz B2/C1).
 • Jest to najwyższy poziom egzaminu państwowego Republiki Federalnej Niemiec osiągany przez uczniów z zagranicy.
 • Egzamin spełnia wymogi standardów egzaminów końcowych w szkołach niemieckich oraz standardów europejskich (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
 • Niemiecki Dyplom Językowy jest wydawany przez Stałą Konferencję Ministrów Kultury Republiki Federalnej Niemiec w Bonn i odpowiada on poziomowi B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Egzamin jest bezpłatny! Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przystąpieniem do egzaminu.

Co daje uzyskanie Niemieckiego Dyplomu Językowego B2/C1?

 • Potwierdzenie biegłej znajomości języka niemieckiego w zakresie czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, komunikacji ustnej oraz komunikacji pisemnej, poświadczone państwowym dyplomem Republiki Federalnej Niemiec.
 • Dyplom DSD B2/C1 zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech.
 • Dyplom może być również przydatny dla studentów polskich uczelni, którzy będą chcieli i mieli możliwość wyjechać na stypendium do Niemiec, bądź podjąć praktyki w międzynarodowych firmach.
 • Absolwent programu DSD zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

Dla kogo jest DSD?

 • Uczniowie chcący zdawać egzamin DSD B2/C1 w liceach ogólnokształcących uczęszczają do grup DSD w szkołach licencjonowanych, mających uprawnienia do przeprowadzania egzaminu (w naszym regionie II LO w Białymstoku), w których przygotowanie do egzaminu jest zintegrowane z programem nauczania języka niemieckiego.
 • Do egzaminu mogą być dopuszczeni tylko uczniowie, którzy realizują naukę języka niemieckiego w szkołach z programem DSD i uczyli się języka niemieckiego przez 5 kolejnych lat w wymiarze 5-6 godzin tygodniowo.

Jak wygląda egzamin DSD B2/C1?

 • Egzamin DSD B2/C1 zdają uczniowie klas maturalnych.
 • Egzamin składa się z 2 części: pisemnej i ustnej.
 • Egzamin pisemny (zewnętrzny, sprawdzany przez egzaminatorów w Niemczech) odbywa się w grudniu.
 • Egzamin ustny (wewnętrzny, przeprowadzany w macierzystej szkole przez nauczycieli programu DSD) odbywa się w styczniu.
 • Sprawdzane są 4 sprawności językowe: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, komunikacja pisemna (część pisemna) oraz komunikacja ustna (część ustna).
 • Każda sprawność jest punktowana oddzielnie. Za każdą sprawność można uzyskać maksymalnie 24 punkty.
 • Aby zdać egzamin należy z każdej sprawności uzyskać przynajmniej 8 punktów na 24 możliwych.
 • Egzamin odzwierciedla profil osiągnięć każdego ucznia, który rozkłada się na 2 poziomy kompetencji (B2 lub C1). Na dyplomie wyszczególnia się poziom każdej z 4 sprawności. Poziomy są przyznawane według następującego schematu:     

Poziom Czytanie ze zrozumieniem Rozumienie ze słuchu Komunikacja pisemna Komunikacja ustna
Ilość uzyskanych punktów
C1 14-24 14-24 12-24 12-24
B2 8-13 8-13 8-11 8-11
- 0-7 0-7 0-7 0-7