„Szkoły: Partnerzy przyszłości“

Jest to największe przedsięwzięcie promujące język niemiecki i wspierające pracę oświatową za granicą zostało zapoczątkowane w 2008 roku przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekt PASCH tworzy obejmującą cały świat sieć składającą się z niemal półtora tysiąca szkół partnerskich Niemiec. Ich uczniom umożliwia się dostęp nie tylko do niemieckiego języka i edukacji. Ta inicjatywa zagranicznej polityki kulturalnej ma wzbudzać w młodych ludziach  zainteresowanie nowoczesnymi Niemcami i ich językiem. 

Koordynatorem projektu w  Polsce  jest ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, a realizowany jest w ścisłej współpracy z Instytutem Goethego oraz Centralnym Wydziałem Szkolnictwa za Granicą.

Dalszymi ważnymi partnerami są Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej oraz Służba Wymiany Pedagogicznej Stałej Konferencji Ministrów Nauki, Oświaty i Kultury Landów Niemieckich.

W 2008 roku włączono w Polsce do projektu PASCH osiem szkół i zespołów szkół, oraz gimnazjów i szkół średnich zwłaszcza ze wschodniej i północnej części Polski, nad którymi szeroką opiekę roztoczył  Instytut Goethego w Warszawie. Stały się one szkołami modelowymi, które mają pokazywać, jakie korzyści płyną ze ścisłej i stałej współpracy szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum – szczególnie w zakresie nauczania niemieckiego jako języka obcego. Etap inicjowania projektu w latach 2008/2009 oraz ściślejsza regionalna współpraca w latach 2009/10 doprowadziły do ukształtowania sieci PASCH w Polsce i w regionach, do zacieśnienia kontaktów ze szkołami w innych krajach, a wspólna praca nad projektami doprowadziła do ożywionej wymiany między partnerskimi szkołami.

Dnia 30 maja 2014 r. Pan Dariusz Bossowski Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 32 Dwujęzycznego w Białymstoku podpisał porozumienie o współpracy z Panem Doktorem Georgiem Blochmannem Dyrektorem Instytutu Goethego w Warszawie. Tym samym Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne (dziś: Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi)  znalazło się w gronie 9 elitarnych szkół w Polsce, z którymi Instytut Goethego podpisał umowę o współpracy w ramach inicjatywy "Szkoły: Partnerzy Przyszłości" ("Schulen-Partner der Zukunft").

Instytut Goethego profesjonalnie wspiera szkoły oferując min. szkolenia w zakresie metodyki i dydaktyki dla nauczycieli, dziesięciodniowe obozy językowe i trzytygodniowe kursy wakacyjne dla najlepszych uczniów. Udostępnia interaktywną stronę internetową w celu powiązania wszystkich szkół partnerskich. Umożliwia udział uczniów w projektach kulturalnych, tj.np. niemieckojęzyczne festiwale teatralne w Niemczech, niemieckojęzyczna gazetka internetowa we współpracy z innymi szkołami partnerskimi z całej Europy.

Dzięki tej współpracy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi mogą przystępować do licencjonowanych przez Instytut Goethego egzaminów dla młodzieży Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2 oraz B1J.

 

Więcej informacji na temat projektu na stronach:

-  ambasady Republiki Federalnej Niemiec - http://www.polen.diplo.de/Vertretung/polen/pl/11-kultur-dt-minderheit/04-deutsch-fremdsprache/partnerderzukunft.html

- Instytutu  Goethego -  http://www.goethe.de/ins/pl/lp/lhr/dlp/pas/plindex.htm