Czym jest program Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme?

Program Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme jest dwuletnim przeduniwersyteckim cyklem kształcenia przeznaczonym dla młodzieży w wieki 16-19 lat i realizowanym przez dwa ostatnie lata szkoły średniej. Nauka kończy się sesją egzaminacyjną przygotowującą uczniów do podjęcia studiów na uczelniach na całym świecie. Program Matury Międzynarodowej stanowi interesującą alternatywę do oferowanego przez polski system procesu kształcenia i zdobywania wiedzy. Celem tego dwuletniego kursu jest wykształcenie świadomych, krytycznie i samodzielnie myślących młodych ludzi, którzy są otwarci na otaczający ich świat, tolerancyjni wobec inności, a także nauczeni mobilności i samodzielności. Program matury międzynarodowej kładzie duży nacisk na całościowy i zrównoważony rozwój jednostki poprzez dostarczanie nie tylko niezbędnej wiedzy ale również umiejętności praktycznych przy jednoczesnym uwzględnieniu zainteresowań ucznia. Ważnym elementem filozofii programu jest także zwrócenie uwagi na aspekt działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Dla kogo jest ten program?

Nauka w programie IB Dipolma Programme wymaga od uczniów nie tylko bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (wszystkie przedmioty wykładane są w tym języku), ale także dobrej organizacji, systematyczności, samodyscypliny oraz determinacji do osiągania wytyczonych sobie celów.

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać Dyplom Matury Międzynarodowej IB?

Warunek 1

Podstawowym wymogiem stawianym przed uczniami jest zdanie 6 egzaminów z wybranych przez siebie przedmiotów (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) w sesji egzaminacyjnej, która odbywa się w maju.

Uczeń wybiera 6 przedmiotów (po jednym z każdej z poniższych grup), których uczy się przez cały dwuletni cykl. Wymagane jest aby wybrać:

  • 3 (lub 4) przedmioty na poziomie rozszerzonym Higher Level - HL (6 godzin tygodniowo);
  • 3 (lub 2) przedmioty na poziomie podstawowym Standard Level – SL (4 godziny tygodniowo);

Grupy przedmiotowe:

Logo IB - grupy przedmiotowe

 grupa 1 – język ojczysty (polski lub angielski)

grupa 2 – język obcy: angielski (kontynuacja) / niemiecki (kontynuacja) / francuski (od podstaw lub kontynuacja) / rosyjski (od podstaw)

grupa 3 – historia / geografia / ekonomia / psychologia

grupa 4 – chemia / biologia / fizyka / informatyka

grupa 5 – matematyka – jest przedmiotem obowiązkowym, można wybrać jedną z dwóch oferowanych zarówno w opcji rozszerzonaj jak i podstawowej:

matematyka : Analysis and Approaches 

matematyka : Applications and Interpretations

grupa 6 – przedmioty artystyczne (nie będą oferowane); w takim przypadku uczeń musi wybrać jeden dodatkowy przedmiot z grup 2-4;

Warunek 2

Uczeń musi uczestniczyć oraz zaliczyć 100 godzin kursu Teoria Wiedzy (Theory of Knowledge – TOK), którego celem jest badanie relacji pomiędzy poszczególnymi dziedzinami wiedzy oraz sposobami jej zdobywania.

Warunek 3

Uczeń zobowiązany jest także do wypracowania puli godzin (przez okres 2 lat) w ramach programu CAS (Creativity, Action, Service), który kładzie nacisk na rozwijanie indywidualnych umiejętności oraz zainteresowań jednostki w ramach dodatkowych zajęć z dziedziny kreatywności oraz aktywności fizycznej. Celem CAS-u jest także uwrażliwianie uczniów na potrzeby społeczne poprzez udział w różnych formach wolontariatu.

Warunek 4

Dodatkowym wymogiem niezbędnym do uzyskania Matury Międzynarodowej IB jest samodzielne przygotowanie oraz napisanie pracy badawczej Extended Essay. Uczniowie sami wybierają przedmiot oraz temat i przez okres dwóch lat pod nadzorem promotora przygotowują pracę liczącą około 4000 słów. Praca ta ma być zachęta do samodzielnego stawiania hipotez oraz inspiracją do twórczych poszukiwań.

Jak wygląda sesja egzaminacyjna i jak są oceniane egzaminy?

Egzaminy w sesji Matury Międzynarodowej IB odbywają się w maju. Skala ocen od 1 (najniższa) do 7 (najwyższa). W sumie maksymalnie po 6 egzaminach uczeń może zgromadzić 42 punkty. Dodatkowe 3 punkty przyznawane są za przedmiot Teoria Wiedzy TOK oraz pracę badawczą Extended Essay. Daje to maksymalną liczbę 45 punktów. Aby zaliczyć program Matury Międzynarodowej IB trzeba zdobyć minimum 24 punkty (przy pewnych dodatkowych warunkach).

Wszystkie arkusze egzaminacyjne są oceniane zewnętrznie przez egzaminatorów rozsianych po całym świecie. Wyniki matur są następnie przesyłane do Genewy, gdzie przygotowuje się dyplomy. Uczniowie maja dostęp do wyników w pierwszej dekadzie lipca.

Jakie uprawnienia daje Dyplom IB?

Dyplom Matury Międzynarodowe daje takie same uprawnienia jak polskie świadectwo maturalne i pozwala o ubieganie się o miejsce zarówna na polskich jak i zagranicznych uniwersytetach.

Jak pogodzić dwuletni kurs Matury Międzynarodowej z czteroletnim systemem polskiego liceum ogólnokształcącego?

Program Matury Międzynarodowej jest realizowany przez dwa lata (przypadające na trzecią i czwartą klasę polskiego liceum). Pierwszy i drugi rok liceum realizuje dwa lata programy IB MYP, który stanowy podbudowę dla uczniów pragnących realizować program IB DP.

W klasie pierwszej i drugiej uczniowie:

  • poznają wymogi oraz filozofię programu IB Diploma Programme;
  • uczestniczą w intensywnych zajęciach języka angielskiego, który jest językiem wykładowym w dwóch kolejnych latach nauki w programie Matury Międzynarodowej;
  • zapoznają się z wymaganiami, które stawia przed uczniami IB program CAS;
  • uczestniczą w zajęciach wprowadzających do przedmiotu TOK (Teoria Wiedzy);
  • realizują polska podstawę programową w oparciu o programy autorskie;
  • korzystają z indywidualnych konsultacji z koordynatorem programu oraz doradcą zawodowym mających na celu pomoc w wyborze przedmiotów oraz ich poziomów;
  • uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach mających ułatwić późniejszą naukę w systemie IB DP np. obsługi kalkulatorów graficznych, przygotowywania bibliografii według standardów uniwersyteckich, zarządzania czasem;
  • realizują projekty, które są przygotowaniem do napisania extended essay w programie IB DP, czy też realizacji CASu.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach organizacji IBO:

Oficjalna strona organizacji International Baccalaureate

http://www.ibo.org/

Podstrona regionu Europa Afryka Bliski Wschód, pod który podlega Polska

https://www.ibo.org/about-the-ib/the-ib-by-region/ib-africa-europe-middle-east/

Zachęcamy także do zapoznania się ze szkolnym informatorem dotyczącym programu IB DP.

INFORMATOR IB DO POBRANIA (PDF, 1,10 MB)